bip_menu_top
print

2017-08-04 13:26:21

Wyprawka szkolna” 2017/2018


Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2017 r. („Wyprawka szkolna”) na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. (Dz. U. poz. 1457) dofinansowanie obejmować będzie zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, dla uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r.poz 59,60,949).


Pomoc obejmuje wyżej wymienionych uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:

 • klas II i III szkół podstawowych,
 • szkół ponadgimnazjalnych, tj. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy  lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcących szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych, lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Materiałami edukacyjnymi dla nich są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Wsparcie zakupu materiałów edukacyjnych nie obejmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas II-III szkół podstawowych, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, który zapewnia ministerstwo edukacji.

 • Pomoc przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego czy innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 • Wnioski można odbierać w szkołach na terenie Gminy Sędziejowice.
 • Wniosek można składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2017/2018, w ustalonym przez wójta terminie czyli do dnia 11.09.2017r.

- Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 –Prawo oświatowe.

 • Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu  faktur lub rachunków. Faktury lub rachunki składane są do szkoły, w której został złożony wniosek. Dyrektor szkoły weryfikuje, opisuje i zatwierdza je pod względem merytorycznym.
 • Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych i przekazuje ją odpowiednio wójtowi.

·Po otrzymaniu listy uczniów wraz z kompletem złożonych i zatwierdzonych faktur przez dyrektora szkoły, Urząd Gminy w Sędziejowicach dokonuje wypłaty ( na wskazany przez rodzica rachunek bankowy ) rodzicom uczniów ( prawnych opiekunów ) kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z rządowym programem  pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna".

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zarządzenie.pdf Zarządzenie nr 372/17 Wójta Gminy Sędziejowice 2017-08-04 13:27:29 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Kamila Tokarek
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 04.08.2017 13:26
Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2017 13:27
Liczba wyświetleń: 252

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom