bip_menu_top
print

2017-07-14 14:14:08

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu lekkiego z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach"

ZP.271.1.2017                                                                            Data: 14.07.2017 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu lekkiego z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

IUVO CARS
Jan Świeboda
ul. Dębowa 4
42 – 202 Częstochowa

który zaoferował cenę brutto: 204 795,00 zł. Słownie: dwieście cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.07.2017 r., godz. 10:00, złożono 1 ofertę:

 

Oferta nr 1:

IUVO CARS
Jan Świeboda
ul. Dębowa 4
42 – 202 Częstochowa

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60% : 60 pkt
  • gwarancja 40% : 40 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

Władysław Gabrysiak

Prezes OSP w Sędziejowicach

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 14.07.2017 14:14
Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2017 14:14
Liczba wyświetleń: 4015

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 14.07.2017 14:14 Michał Ułański
bip_menu_bottom