bip_menu_top
print

2017-05-25 08:23:44

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice”

RW.VI.271.11.2017                                                                  Data: 25.05.2017r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.11.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

EKO – BUD
Piotr Haraszkiewicz
ul. Warcka 15
98 – 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 782 809,61 zł. Słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięć i 61/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.05.2017 r., godz. 10:00, złożono 3 oferty:

Oferta nr 1:
Zakład Remontowo –Budowlany
POLBUD”
Andrzej Podsiadły
ul. Dworska 19
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60% : 49,47  pkt
  • gwarancja 40% : 40 pkt


Łączna ilość punktów: 89,47 pkt.

Oferta nr 2:
EKO – BUD
Piotr Haraszkiewicz
ul. Warcka 15
98 – 200 Sieradz


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60% : 52,85 pkt
  • gwarancja 40% : 40 pkt


Łączna ilość punktów:  92,85 pkt.

Oferta nr 3:
WiB” s.c.
Stanisław Węzikowski, Jan Byczkowski
ul. Piastowska 2/16
98 – 200 Sieradz


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60% : 60 pkt
  • gwarancja 40% : 0 pkt


Łączna ilość punktów: 60 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

 

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 25.05.2017 08:23
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2017 08:25
Liczba wyświetleń: 3828

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 25.05.2017 08:23 Michał Ułański
bip_menu_bottom