bip_menu_top
print

2017-05-19 09:10:24

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków – Wola Marzeńska”

RW.VI.271.8.2017                                                                 Data: 19.05.2017 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.8.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków – Wola Marzeńska”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2 , złożonej przez Wykonawcę:

Zakład Usług Sprzętowo –Transportowych s.c.
A. Bator, M. Bator
ul. Fabryczna 41
98 – 300 Wieluń

który zaoferował cenę brutto: 698 210,80 zł. Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć i 80/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja – 10%,
- doświadczenie kierownika budowy – 30%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.04.2017 r., godz. 10:00, złożono 4 oferty:

Oferta nr 1:
Konsorcjum
Lider: BUD-AN Sp. z o.o.
           ul. Kasztelana Zaremby 2/3
           62 – 740 Tuliszków
Partner: Przedsiębiorstwo
           Usługowo- Budowlane BUDMEX
           Aneta Wawrzyniak
           ul. Hanki Sawickiej 13/196
           62 – 800 Kalisz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60% : 48,81 pkt
 • gwarancja 10% : 10 pkt
 • doświadczenie kierownika budowy 30% : 30 pkt

Łączna ilość punktów: 88,81 pkt.

Oferta nr 2:
Zakład Usług
Sprzętowo –Transportowych s.c.

A. Bator, M. Bator
ul. Fabryczna 41
98 – 300 Wieluń

 


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60% : 60 pkt
 • gwarancja 10% : 10 pkt
 • doświadczenie kierownika budowy 30% : 30 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 3:
Konsorcjum
Lider: „ZINSBUD” Inżynieria
           Bezwykopowa

           Emil Zimoch
           ul. Gruntowa 21

           95 – 200 Pabianice
Partner: Zakład Instalacyjno – 
            Budowlany
„ZINSBUD”
            Stanisław Zimoch
            ul. Gruntowa 22

            95 – 200 Pabianice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60% : 40,52 pkt
 • gwarancja 10% : 10 pkt
 • doświadczenie kierownika budowy 30% : 20 pkt

Łączna ilość punktów: 70,52 pkt.

Oferta nr 4:
Instalatorstwo Sanitarne i C.O.
Budowa Sieci Wod – Kan
Sławomir Poński
ul. Burskiego 5
95 – 060 Brzeziny

 

 

 


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60% : 59,89 pkt
 • gwarancja 10% : 10 pkt
 • doświadczenie kierownika budowy 30% : 25 pkt

Łączna ilość punktów: 94,89 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 19.05.2017 09:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4260

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom