bip_menu_top
print

2017-04-26 14:29:32

Rozstrzygnięcie przetargu


zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Marzeninie z pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole”

RW.VI.271.9.2017                                                                                       Data: 26.04.2017 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.9.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Marzeninie z pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej  Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

ENVIRO –SERWIS s.c.
ul. Polna 6
98 – 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 255 114,93 zł. Słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście i 93/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.04.2017 r., godz. 11:00, złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
ENVIRO – SERWIS s.c.
ul. Polna 6
98 – 200 Sieradz 


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 60 pkt
·         gwarancja 40% : 40  pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 2:
Rol – Bud
Elżbieta Grabiszewska
ul. Praga 50
97 – 420 Szczerców

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 53,14 pkt
·         gwarancja 40% : 40 pkt

Łączna ilość punktów: 93,14 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 26.04.2017 14:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3798

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom