bip_menu_top
print

2017-03-21 12:42:24

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)"

RW.VI.271.6.2017                                                                        Data: 21.03.2017 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.6.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek – Kolonia Kamostek – Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

HUCZ Sp. z o.o. sp.k.
ul. Częstochowska 14
42 – 283 Boronów

który zaoferował cenę brutto: 1 339 508,41 zł. Słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiem i 41/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.03.2017 r., godz. 11:00, złożono 5 ofert:

Oferta nr 1:
HUCZ Sp. z o.o. sp.k.
ul. Częstochowska 14
42 – 283 Boronów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 60 pkt

·         gwarancja 40% : 40 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 2:
DROMAK Sp. z o.o.
Poręby 26b
98 – 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 57,82 pkt

·         gwarancja 40% : 40 pkt

Łączna ilość punktów: 97,82 pkt.

Oferta nr 3:
BUD – TRANS
Roboty Budowlano - Drogowe
Maria Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 51,59 pkt

·         gwarancja 40% : 40 pkt

Łączna ilość punktów: 91,59 pkt.

Oferta nr 4:
WŁODAN
Andrzej Włodarczyk
Spółka Jawna
Porszewice 31
95 – 200 Pabianice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 58,40 pkt

·         gwarancja 40% : 40 pkt

Łączna ilość punktów: 98,40 pkt.

Oferta nr 5:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych Sp. z o.o.
Czartki 60
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

·         cena 60% : 58,55 pkt

·         gwarancja 40% : 40 pkt

Łączna ilość punktów: 98,55 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Wójt
Jerzy Kotarski

 

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 21.03.2017 12:42
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2017 12:46
Liczba wyświetleń: 3837

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 21.03.2017 12:45 Michał Ułański
2 Rozstrzygnięcie przetargu 21.03.2017 12:44 Michał Ułański
3 Rozstrzygnięcie przetargu 21.03.2017 12:43 Michał Ułański
4 Rozstrzygnięcie przetargu 21.03.2017 12:42 Michał Ułański
bip_menu_bottom