bip_menu_top
print

2017-03-16 14:37:43

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 roku w m. Sędziejowice"

RW.VI.271.5.2017                                                                 Data: 16.03.2017 r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.5.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 roku w m. Sędziejowice.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:

Konsorcjum

Lider:
„ZINSBUD” Inżynieria Bezwykopowa
           Emil Zimoch
           ul. Gruntowa 21
           95 – 200 Pabianice

Partner: Zakład Instalacyjno – Budowlany
               „ZINSBUD”
               Stanisław Zimoch
               ul. Gruntowa 22
              
95 – 200 Pabianice

który zaoferował cenę brutto: 542 500,03 zł. Słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset i 3/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:


            - cena – 60%,
            - gwarancja – 20%,
            - skrócenie terminu wykonania – 20%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.03.2017 r., godz. 10:00, złożono 3 oferty:

Oferta nr 1:

Konsorcjum

Lider: INSTAL – SYSTEM
           Roman Torzewski
           Rodrysin 6A
           99 – 200 Poddębice

Partner: Akcept Polska
                 Sp. z o.o. SP .K.
                
ul. Duńska 73/35
               
71 – 795 Szczecin

Oferta nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 2:

Zakład Usług Sprzętowo – Transportowych s.c.
A. Bator, M. Bator
ul. Fabryczna 41
98 – 300 Wieluń

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 3:

Konsorcjum

Lider: „ZINSBUD” Inżynieria Bezwykopowa
            Emil Zimoch
            ul. Gruntowa 21
            95 – 200 Pabianice
Partner: Zakład Instalacyjno – Budowlany
               „ZINSBUD”
               Stanisław Zimoch
               ul. Gruntowa 22
              
95 – 200 Pabianice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

 • cena 60% : 60 pkt
 • gwarancja 20% : 20 pkt
 • skrócenie terminu wykonania 20% : 20 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

 

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców:

 

  1. Konsorcjum

   Lider: INSTAL – SYSTEM
               Roman Torzewski
               Rodrysin 6A
               99 – 200 Poddębice

   Partner: Akcept Polska
                    Sp. z o.o. SP .K.
                   
   ul. Duńska 73/35

                71 – 795 Szczecin

  2. Zakład Usług Sprzętowo – Transportowych s.c.
   A. Bator, M. Bator
   ul. Fabryczna 41
   98 – 300 Wieluń

 

W związku z powyższym oferty złożone przez ww. Wykonawców nie podlegały punktacji.

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 16.03.2017 14:37
Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2017 14:05
Liczba wyświetleń: 4167

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 16.03.2017 14:38 Michał Ułański
2 Rozstrzygnięcie przetargu 16.03.2017 14:37 Michał Ułański
bip_menu_bottom