bip_menu_top
print

2017-03-07 11:27:39

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:"Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej Wrzesiny - Kustrzyce na odcinku od km 0+000 do km 1+902"

RW.VI.271.2.2017                                                        Data: 07.03.2017 r.

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.2.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej Wrzesiny – Kustrzyce na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 902.

 ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 4, złożonej przez Wykonawcę

SIDROG Sp. z o.o.
               Domaniew 9
               98 – 235 Błaszki

który zaoferował cenę brutto: 345 782,16 zł. Słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemziesiąt dwa i 16/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów

- cena – 60%,
           - gwarancja – 30%,
           - doświadczenie kierownika budowy – 10%,

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.02.2017 r., godz. 10:00, złożono 6 ofert:

Oferta nr 1:

HUCZ Sp. z o.o., SP. K.
ul. Częstochowska 14
42 – 283 Boronów

Punktacja przyznana Wykonawcy
w ramach kryteriów:

 • cena 60% : 52,61 pkt
 • gwarancja 30% : 30 pkt
 • doświadczenie kierownika budowy – 10%: 10 pkt

Łączna ilość punktów: 92,61 pkt.

 

Oferta nr 2:

DROMAK Sp. z o.o.
Poręby 26B
98 – 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy
w ramach kryteriów:

 • cena 60% : 54,64 pkt
 • gwarancja 30% : 30 pkt
 • doświadczenie kierownika budowy – 10%: 10 pkt

Łączna ilość punktów: 94,64 pkt.

Oferta nr 3:

BUD – TRANS
Roboty Budowlano – Drogowe
Maria Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy
w ramach kryteriów:

 • cena 60% : 41,69 pkt
 • gwarancja 30% : 30 pkt
 • doświadczenie kierownika budowy – 10%: 10 pkt

Łączna ilość punktów: 81,69 pkt.

Oferta nr 4:

SIDROG Sp. z o.o.
Domaniew 9
98 – 235 Błaszki

Punktacja przyznana Wykonawcy
w ramach kryteriów:

 • cena 60% : 60 pkt
 • gwarancja 30% : 30 pkt
 • doświadczenie kierownika budowy – 10%: 10 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 5:

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
Czartki 60
98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy
w ramach kryteriów:

 • cena 60% : 59,81 pkt
 • gwarancja 30% : 30 pkt
 • doświadczenie kierownika budowy – 10%: 10 pkt

 Łączna ilość punktów: 99,81 pkt.

Oferta nr 6:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów
„ERBEDIM” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3
97 – 300 Piotrków Trybunalski

Oferta nie podlegała punktacji.

 

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
„ERBEDIM” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3
97 – 300 Piotrków Trybunalski

 

W związku z powyższym oferta złożona przez ww. Wykonawcę nie podlegała punktacji.

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 07.03.2017 11:27
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2017 11:31
Liczba wyświetleń: 3819

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 07.03.2017 11:31 Michał Ułański
2 Rozstrzygnięcie przetargu 07.03.2017 11:30 Michał Ułański
3 Rozstrzygnięcie przetargu 07.03.2017 11:27 Michał Ułański
bip_menu_bottom