bip_menu_top
print

2017-03-02 14:52:33

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:"Zakup koparko - ładowarki"

RW.VI.271.4.2017                                                                  Data: 02.03.2017 r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.4.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup koparko – ładowarki.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Komatsu Poland Sp. z o. o.
               ul Trakt Brzeski 72
               05 – 070 Sulejówek

 

który zaoferował cenę brutto: 449 563,77 zł. Słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy i 77/100 złotych.

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,

- gwarancja koparko – ładowarko – 20%,

- koszty przeglądów – 10%,

- odległość punktu serwisowego – 10 %.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.02.2017 r., godz. 10:00, złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:

Komatsu Poland Sp. z o. o.
ul. Trakt Brzeski 72
05 – 070 Sulejówek

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

  • cena 60% : 60 pkt
  • gwarancja koparko – ładowarki 20% : 16pkt
  • koszty przeglądów 10% : 0 pkt
  • odległość punktu serwisowego10 % : 0 pkt

Łączna ilość punktów: 76 pkt.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
            - nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 02.03.2017 14:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2017 14:57
Liczba wyświetleń: 3804

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 02.03.2017 14:56 Michał Ułański
2 Rozstrzygnięcie przetargu 02.03.2017 14:52 Michał Ułański
bip_menu_bottom