bip_menu_top
print

2016-12-21 14:57:55

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000l"

RW.VI.271.17.2016                                                      Data: 21.12.2016 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.17.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000 l.”.

 ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

 

EKO – OIL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Monice 3, 98 – 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 261.436,50 zł., słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć i 50/100 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 90%,

- czas dostawy oleju – 10%.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.11.2016 r., godz. 10:00, złożono 2 oferty:

 

Oferta nr 1:

EKO – OIL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Monice 3

98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 90,00 pkt.

- czas dostawy oleju – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

 

Oferta nr 2:

AGROMEX

Wojciech i Jacek Fraszka sp. j.

Marzenin, Plac Różany 3

98 - 160 Sędziejowice

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:

            - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

 

  1. AGROMEX Wojciech i Jacek Fraszka sp. j., Marzenin, Plac Różany 3, 98 - 160 Sędziejowice

Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

           

Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w toku postępowania żądał:

  1. Aktualnej koncesji udzielonej przez Prezesa Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 Przedłożona przez Wykonawcę oferta, nie zawierała żądanej decyzji.

 

  1. Opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł., w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej przez Zamawiającego.

 

Przedłożona przez Wykonawcę oferta, nie zawierała dokumentu potwierdzającego, dokonanie opłaty przedłożonej polisy ubezpieczeniowej.

Zamawiający pismem RW.VI.271.17.2016 z dnia 13.12.2016 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów, które w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16.12.2016 r., do godz. 15:00 nie zostały dostarczone

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi
w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 21.12.2016 14:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4081

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom