bip_menu_top
print

2016-12-20 13:41:44

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 23 czerwca 2017r.

RW.VI.271.25.2016                                                        Data: 20.12.2016r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.25.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 23 czerwca 2017r..

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 4, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
97 – 400 Bełchatów

który zaoferował cenę 99 852,00 zł. Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa i 00/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,
- aspekt środowiskowy – 15%,
- wiek autobusów – 15%,
- aspekt społeczny – 10%.

Do upływu ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 05.12.2016r., godz. 10:00, złożono 4 oferty:

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Zduńska Wola Sp. z o.o.
ul. Łaska 36
98 – 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

-cena 60%: 55,68 pkt
-aspekt środowiskowy 15%: 0 pkt
-wiek autobusów 15%: 11,25 pkt
-aspekt społeczny 10%: 8pkt

Łączna ilość punktów: 74,93 pkt.

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Usług Transportowych 100-MIL
Bierzanowski Spółka Jawna
ul. Ogrodowa 13
97 – 400 Bełchatów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

-cena 60%: 54,06 pkt
-
aspekt środowiskowy 15%: 0 pkt
-
wiek autobusów 15%: 11,25 pkt
-
aspekt społeczny 10%: 10 pkt

Łączna ilość punktów: 75,31 pkt.

Oferta nr 3:

AUTOKARCZYK
Sławomir Tokarczyk
Sędziejowice – Kolonia 10E lok.1
98 – 160 Sędziejowice

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 4:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bełchatowie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
97 – 400 Bełchatów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

-cena 60%: 60 pkt
-aspekt środowiskowy 15%: 0 pkt
-wiek autobusów 15%: 15 pkt
-aspekt społeczny 10%: 6 pkt

Łączna ilość punktów: 81 pkt.

W toku badania i oceny złożonych ofert, w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę:

AUTOKARCZYK
Sławomir Tokarczyk
Sędziejowice – Kolonia 10E lok.1
98 – 160 Sędziejowice.

W związku z powyższym oferta złożona przez ww. Wykonawcę nie podlegała punktacji.

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 20.12.2016 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2016 13:42
Liczba wyświetleń: 3779

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 20.12.2016 13:41 Michał Ułański
bip_menu_bottom