bip_menu_top
print

2016-12-13 12:06:55

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:"Ubezpieczenie członków OSP Gminy Sędziejowice w latach 2017-2019"

RW.VI.271.26.2016                                                              Data: 13.12.2016r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.26.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie członków OSP Gminy Sędziejowice  w latach 2017 – 2019”.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90 – 520 Łódź

Przedstawicielstwo Generalne w Koninie

ul. Żwirki i Wigury 23

62 – 500 Konin

 

który zaoferował cenę 34 104,00 zł. Słownie: trzydzieści cztery tysiące sto cztery i 00/100 złotych.

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium:

- cena – 100%.

 

Do upływu ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 07.12.2016r., godz. 12:00, złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90 – 520 Łódź
Przedstawicielstwo Generalne w Koninie
ul. Żwirki i Wigury 23
62 – 500 Konin

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach
kryterium:

cena 100%: 100 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 2:

InterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00 – 668 Warszawa


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium:

cena 100%: 96,67 pkt

Łączna ilość punktów: 96,67 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 13.12.2016 12:06
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2016 12:11
Liczba wyświetleń: 3808

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 13.12.2016 12:09 Michał Ułański
2 Rozstrzygnięcie przetargu 13.12.2016 12:08 Michał Ułański
3 Rozstrzygnięcie przetargu 13.12.2016 12:06 Michał Ułański
bip_menu_bottom