bip_menu_top
print

2016-11-23 08:15:34

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:"Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w latach 2017 - 2019"

RW.VI.271.20.2016                                                           Data: 23.11.2016r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.20.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:" Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w latach 2017 - 2019".

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej:

  • na realizację części nr 1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Vienna Insurance Group

Centrala Warszawa

ul. Noakowskiego 22

00 – 668 Warszawa

 

który zaoferował cenę 145 335,00 zł. Słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć i 00/100 złotych.

 

  • na realizację części nr 2 – ubezpieczenie pojazdów, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Łodzi

Oddział Bełchatów

ul. Wojska Polskiego 27a

97 – 400 Bełchatów

 

który zaoferował cenę 98 376,00 zł. Słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć i 00/100 złotych.

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferty niniejszych Wykonawców uzyskały najwyższą liczbę punktów   w ramach kryteriów:

  • dla części nr 1

- cena – 90%,

- przyjęcie warunków fakultatywnych 10%,

  • dla części nr 2

- cena – 100%.

 

Do upływu ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 10.11.2016r., godz. 12:00, złożono:

  • 3 oferty na wykonanie części nr 1 przedmiotowego zamówienia:

 

Oferta nr 1:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.
ul. Chmielna 85/87
00 – 805 Warszawa

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

-cena 90%: 83,95 pkt
-przyjęcie warunków fakultatywnych 10%: 3 pkt

Łączna ilość punktów: 86,95 pkt.

Oferta nr 2:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
Vienna Insurance Group
Centrala Warszawa
ul. Noakowskiego 22
00 – 668 Warszawa


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

-cena 90%: 90 pkt
-przyjęcie warunków fakultatywnych 10%: 6 pkt

Łączna ilość punktów: 96 pkt.

Oferta nr 3:

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02 – 342 Warszawa

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

-cena 90%: 83,75 pkt
-przyjęcie warunków fakultatywnych 10%: 3 pkt

Łączna ilość punktów: 86,75 pkt.

  •  2 oferty na wykonanie części nr 2 przedmiotowego zamówienia:

 

Oferta nr 1:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych„TUW”
Biuro Regionalne w Łodzi
Oddział Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 27a
97 – 400 Bełchatów

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

-cena 100%: 100 pkt

Łączna ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 2:

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02 – 342 Warszawa

 

 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

-cena 100%: 56,05 pkt

Łączna ilość punktów: 56,06 pkt.

 

W dniu 10.11.2016r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na część nr 3 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP, niniejszego zamówienia. W przedmiotowym zamówieniu nie wpłynęła żadna oferta dotycząca części nr 3.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

Wójt

Jerzy Kotarski

 

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 23.11.2016 08:15
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2016 08:23
Liczba wyświetleń: 3792

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 23.11.2016 08:23 Michał Ułański
2 Rozstrzygnięcie przetargu 23.11.2016 08:22 Michał Ułański
3 Rozstrzygnięcie przetargu 23.11.2016 08:16 Michał Ułański
4 Rozstrzygnięcie przetargu 23.11.2016 08:15 Michał Ułański
bip_menu_bottom