bip_menu_top
print

2016-11-15 12:52:27

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE

RW.VI.271.21.2016                                                                                                Data: 15.11.2016 r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.21.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice.

 
ZAWIADOMIENIE

 

Zamawiający – Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

EKO -REGION Sp. z o.o.

97 – 400 Bełchatów

ul. Bawełniana 18

który zaoferował cenę brutto: 1 022 716,80 zł. Słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące siedemset szesnaście i 80/100 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,

- pojemność pojemników na odpady suche – 10%,

- pojemność pojemników na odpady opakowaniowe szklane – 10%,

- aspekt środowiskowy – 20 %.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.11.2016 r., godz. 10:00, złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:

EKO – REGION Sp. z o.o.

97 – 400 Bełchatów

ul. Bawełniana 18

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

cena 60% : 60 pkt

pojemność pojemników na odpady suche 10% : 10 pkt

pojemność pojemników na odpady opakowaniowe szklane10% : 0 pkt

aspekt środowiskowy – 20 % : 20 pkt

Łączna ilość punktów: 90 pkt.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 15.11.2016 12:52
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2016 12:59
Liczba wyświetleń: 3963

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 15.11.2016 12:57 Michał Ułański
2 Rozstrzygnięcie przetargu 15.11.2016 12:56 Michał Ułański
3 Rozstrzygnięcie przetargu 15.11.2016 12:53 Michał Ułański
4 Rozstrzygnięcie przetargu 15.11.2016 12:52 Michał Ułański
bip_menu_bottom