bip_menu_top
print

2016-10-18 14:42:10

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Grabia

ZP.271.1.2016                                                   Data: 18.10.2016 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Grabia"

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Grabi, działając zgodnie z art. 92  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

IUVO CARS

Jan Świeboda

ul. Mączna 42

42 - 202 Częstochowa

który zaoferował cenę brutto: 182.901,00 zł. słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jeden  i 00/100 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 60%,

- okres gwarancji na podwozie – 20%,

- okres gwarancji na zabudowę - 20%.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.10.2016 r., godz. 10:00, złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:

DRAGON S.C.

ul. Kazdębie 121

42 – 530 Dąbrowa Górnicza

 

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

cena 60% : 60 pkt

okres gwarancji na podwozie 20 %: 16 pkt

okres gwarancji na zabudowę 20 %: 16 pkt

Łączna ilość punktów: 92 pkt.

 

Oferta nr 2:

IUVO CARS

Jan Świeboda

ul. Mączna 42

42 – 202 Częstochowa

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

cena 60% : 57,86 pkt

okres gwarancji na podwozie 20 %: 20 pkt

okres gwarancji na zabudowę 20 %: 20 pkt

Łączna ilość punktów: 97,86 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

Bogdan Błoński

Prezes Osp

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Graczyk
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 18.10.2016 14:42
Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2016 08:21
Liczba wyświetleń: 3893

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 18.10.2016 15:06 Michał Ułański
2 Rozstrzygnięcie przetargu 18.10.2016 14:53 Michał Ułański
3 Rozstrzygnięcie przetargu 18.10.2016 14:52 Michał Ułański
4 Rozstrzygnięcie przetargu 18.10.2016 14:52 Michał Ułański
5 Rozstrzygnięcie przetargu 18.10.2016 14:42 Michał Ułański
6 Rozstrzygnięcie przetargu 18.10.2016 14:42 Michał Ułański
bip_menu_bottom