bip_menu_top
print

2016-09-29 14:45:56

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice"

RW.VI.271.16.2016                                                      Data: 29.09.2016 r. r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.16.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice"

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne, Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92 - 411 Łódź

który zaoferował cenę brutto: 243.970,50 zł. słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt i 50/100 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 95%,

- termin płatności faktury – 5%.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.09.2016 r., godz. 10:00, złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne, Kosodrzewiny 56 lok. 2,   92 - 411 Łódź

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 95,00 pkt.

- czas termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 29.09.2016 14:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4144

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom