bip_menu_top
print

2016-09-08 15:17:20

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:

RW.VI.271.18.2016                                                      Data: 08.09.2016 r. r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.18.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Sędziejowice w latach 2017 - 2018"

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:

 

Instalatorstwo Elektryczno - Energetyczne inż. Krzysztof Kaczmarek, Ogrodzisko 3A, 98 - 220 Zduńska Wola

który zaoferował cenę brutto: 70.848,00 zł. słownie: siedemdziesiat tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i 00/100 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 90%,

- czas reakcji – 10%.

 

            Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.08.2016 r., godz. 10:00, złożono 3 oferty:

Oferta nr 1:

Zakład Elektryczny - Handel Zygmunt Szczęsny

ul. Piękna 7

98 - 100 Łask

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 73,01 pkt.

- czas reakcji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 83,01 pkt.

 

Oferta nr 2:

Firma "KANSYN" Tomasz Kansy

Bachorzyn dz. 240

98 - 113 Buczek

 

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 

 

Oferta nr 3:

Instalatorstwo Elektryczno - Energetyczne

inż. Krzysztof Kaczmarek

Ogrodzisko 3A

98 - 220 Zduńska Wola

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 90,00 pkt.

- czas reakcji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

 

 

 Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:

            - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

 

  1. Firma "KANSYN" Tomasz Kansy, Bachorzyn dz.240, 98 - 113 Buczek

Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

           

Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w toku postępowania żądał:

  1. Wykazu osób, o których mowa w Dziale IX, Pkt.1.4 SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień,

            w celu wykazania, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

            który przedłożony został bez wskazania informacji żądanych przez Zamawiającego, a ponadto podpisany przez osobę nieuprawnioną.

 

  1. Opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 30.000,00 zł.

w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej przez Zamawiającego,

która nie została złożona wraz z ofertą.

 

  1. Wskazania w formularzu ofertowym:

            - załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego,

            - dokumentów składających się na ofertę, które nie mogą być ogólnie udostępnione,

            - części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy lub też oświadczenia, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie - zgodnie z art.36b ustawy - Prawo zamówień publicznych - pod rygorem odrzucenia oferty.

 

  1. Ponadto złożone wraz z ofertą dokumenty:

            - aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

            - zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 24.01.2007 r.,

            - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 22.02.2007 r.,

            - potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług z dnia 15.03.2004 r.,

            wbrew zapisom Działu IX, pkt.5 SIWZ nie zostały poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy, a więc zgodnie z art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ich treść nie odpowiada treści SIWZ - co skutkuje odrzuceniem oferty.

Z uwagi na istnienie, wskazanej w pkt. 3 i 4, przesłanki skutkującej odrzuceniem oferty, Zamawiający uznał za niecelowe wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, wskazanych w pkt. 1 i 2, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w myśl art. 26, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

 

Wójt

Jerzy Kotarski

 

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 08.09.2016 15:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4078

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom