bip_menu_top
print

2016-08-12 15:04:50

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r."

RW.VI.271.19.2016                                                      Data: 12.08.2016 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.1.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.".

  ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 4, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Komunkacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o., Przemysłowa 2, 97 - 400 Bełchatów

który zaoferował cenę brutto: 67.590,72 zł. słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt i 72/100 zł.

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 95%,

- termin płatności faktury – 5%.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04.08.2016 r., godz. 10:00, złożono 5 ofert:

 

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Zduńska Wola Sp. z o.o.

ul. Łaska 36

98 - 220 Zduńska Wola

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 87,83 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 92,83 pkt.

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Usług Transportowych

100-MIL Bierzanowski Spółka Jawna

ul. Ogrodowa 13

97 - 400 Bełchatów

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 90,01 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 95,01 pkt.

 

Oferta nr 3:

AUTOKARCZYK Sławomir Tokarczyk

Sędziejowice - Kolonia 10E lok.1

98 - 160 Sędziejowice

 

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 79,46 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 0,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 79,46 pkt.

 

 

Oferta nr 4:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Bełchatowie

ul. Przemyslowa 2

97 - 400 Bełchatów

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 95,00 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

Oferta nr 5:

Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

"JAR-TOUR" JArosław Wróblewski

ul. Wojska Polskiego 9

96 - 230 Biała Rawska

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 83,46 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 88,46 pkt.

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 12.08.2016 15:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3760

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom