bip_menu_top
print

2016-08-10 15:21:40

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 1000 ton”

RW.VI.271.15.2016                                                      Data: 10.08.2016 r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.15.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejwoice w ilości do 1000 ton”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 5, złożonej przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Beata Pająk, Biała 49, 98 – 332 Rząśnia

który zaoferował cenę brutto: 55.100,00 zł. słownie: pięćdziesiat pięć tysięcy sto złotych i 00/100 zł.

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 95%,

- termin płatności faktury – 5%.

 

            Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.08.2016 r., godz. 10:00,
złożono 5 ofert:

Oferta nr 1:

„DAW – TRANS” Sławomir Podstawka

Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77

26 – 085 Miedziana Góra

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 75,32 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 80,32 pkt.

Oferta nr 2:

"KRUSZYWOSORT" P.P.H.U. Wiktor Siadaczka

ul. Marglowa 83

26 - 600 Radom

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 87,70 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 92,70 pkt.

 

Oferta nr 3:

P.H.U. „PRZEMTRANS” Przemysław Wcisły

Marzenin, ul. Cicha 3

98 – 160 Sędziejowice

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 84,27 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 89,27 pkt.

 

Oferta nr 4:

P.H.U. OL-BUD Olga Pilśniak

ul. Zachodnia 4

98 - 330 Pajęczno

 

 

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 

 

 

Oferta nr 5:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Beata Pająk

Biała 49

98 – 332 Rząśnia

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 95,00 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:

            - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

 

  1. P.H.U. OL-BUD Olga Pilśniak, ul. Zachodnia 4, 98 - 330 Pajęczno

Ponieważ nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

           

Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w toku postępowania żądał:

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, który nie został załączony do oferty Wykonawcy.

Na mocy art. 26 ust. 3 i art.87, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający pismem RW.VI.271.15.2016 z dnia 04.08.2016 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentu oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie części formularza ofertowego Wykonawcy, w którym wskazano podmiot inny niż składającego ofertę, które w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 09.08.2016 r. do godz. 15:00 nie zostały dostarczone.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Wójt

Jerzy Kotarski 

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 10.08.2016 15:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3798

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom