bip_menu_top
print

2016-04-14 14:53:20

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Grabia Trzecia na odcinku od km 0+000 do km 2+392 (dz. nr 81 i 227/1)"

RW.VI.271.1.2016                                                        Data: 14.04.2016 r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.1.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Grabia Trzecia na odcinku od km 0+000 do km 2+392 (dz. nr 81 i 227/1)”.

 ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 5, złożonej przez Wykonawcę:

WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. j., Porszewice 31, 95 - 200 Pabianice

 

który zaoferował cenę brutto: 273.925,08 zł. słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć i 08/100 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 90%,

- okres gwarancji – 10%.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.03.2016 r., godz. 10:00, złożono 7 ofert:

 

Oferta nr 1:

PUH "DOMAX" Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42 - 283 Boronów

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 60,41 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 70,41 pkt.

 

Oferta nr 2:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05 - 800 Pruszków

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 65,27 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 75,27 pkt.

 

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6

93 - 321 Łódź

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 51,88 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 61,88 pkt.

 

 

 

Oferta nr 4:

DROMAK Sp. z o.o.

Poręby 26B

98 - 220 Zduńska Wola

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 69,87 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 79,87 pkt.

Oferta nr 5:

WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. j.

Porszewice 31

95 - 200 Pabianice

 

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 90,00 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

Oferta nr 6:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

ERBEDIM Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

97 - 300 Piotrków Trybunalski

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 86,05 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 96,05 pkt.

 

Oferta nr 7:

BUD - TRANS

Roboty Budowlano Drogowe Maria Karbowiak

ul. Uniejowska 170A

98 - 200 Sieradz

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 75,28 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 85,28 pkt.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje,|że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 14.04.2016 14:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4049

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom