bip_menu_top
print

2015-10-12 13:22:36

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 103053E Wola Marzeńska - Niecenia - Sięganów na odcinku od km 0+000 do km 0+798 (działki nr 571/4 i 429/2)".

RW.VI.271.17.2015                                                      Data: 12.10.2015 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.17.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103053E Wola Marzeńska – Niecenia – Sięganów na odcinku od km 0+000 do km 0+798 (działki nr 571/4 i 429/2).

 ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 4, złożonej przez Wykonawcę:

SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98 – 235 Błaszki

który zaoferował cenę brutto: 157.846,11 zł. słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć i 11/100 zł.

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 90%,

- okres gwarancji – 10%.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.10.2015 r., godz. 10:00, złożono 5 ofert:

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93 – 231 Łódź

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 80,65 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 90,65 pkt.

 

 

 

Oferta nr 2:

DROMAK Sp. z o.o., Poręby 26B, 98 – 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 83,57 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 93,57 pkt.

 

 

 

Oferta nr 3:

Konsorcjum Firm:

Lider: „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A, 98 – 200 Sieradz

Partner: „BUD-TRANS” Roboty Drogowe Sp. z o.o., ul. Uniejowska 170A, 98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 86,00 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 96,00 pkt.

 

 

 

Oferta nr 4:

SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98 – 235 Błaszki

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 90,00 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

 

 

 

Oferta nr 5:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 80,01 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 6,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 86,01 pkt.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

wz. Wójta

mgr Mirosław Potasiak

Zastępca Wójta

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 12.10.2015 13:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4200

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom