bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2015-09-22 13:52:21

Zapytanie ofertowe


w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na: "Zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki wraz z dostawą do siedziby zamawiającego"

Znak sprawy: RW.VIII.271.9.2015                                                   Sędziejowice, 22.09.2015 r.

        

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

 1. Zamawiający:

   Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98 – 160 Sędziejowice

 zaprasza do złożenia oferty:

w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 1. Przedmiot zamówienia:

    Zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, obejmujący niżej wymienione pozycje:

 • Gaśnica przeciwpożarowa – proszkowa ABC 5 kg – 2 szt.
 • Apteczka z wyposażeniem (rękawiczki gumowe - 3 pary o różnych rozmiarach; maseczka do sztucznego oddychania metodą usta - usta; nożyczki; gaza opatrunkowa w sterylnych opakowaniach - 5 rozmiarów; opaska elastyczna - 3 rozmiary, 3 opakowania m.in. do mocowania kompresów lub unieruchomień przy zwichnięciu lub złamaniu; opaska dziana - rozmiary - do mocowania opatrunków; chusty trójkątne 3 szt. do stosowania jako temblak unieruchamiania złamanej kończyny, mocowania kompresów; plaster zwykły na szpuli do mocowania opatrunków; plaster z opatrunkiem do zaopatrywania mniejszych skaleczeń; 5 agrafek do mocowania np. opatrunku zrobionego za pomocą chusty trójkątnej; folia termoizolacyjna) – 2 szt.
 • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy (tabliczka do powieszenia na ścianę wym. A4) – 2 szt.
 • Zabezpieczenie kątowe mebli – 24 szt.      
 • Zabezpieczenie gniazdek elektrycznych – 36 szt.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 16.10.2015r.

 

 1. Oczekiwany okres gwarancji:

     Zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów dostarczanych artykułów.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 • ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do zapytania,
 • oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena brutto i wartość brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
 • zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Ofertę należy złożyć:

 1. a) w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego:

Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6,  98 – 160 Sędziejowice

oznaczonej ,,OFERTA – wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki’’, do dnia 05.10.2015 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.: 7:30 - 15:30 – sekretariat (pokój nr 19),

 

b) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: dzialalnosc@gminasedziejowice.pl,

   temat wiadomości: ,,OFERTA – wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki’’, do dnia 05.10.2015 r., do godziny 15:30.

 

 1. Warunki płatności:

       W ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury oraz
po podpisaniu przez Zamawiającego potwierdzenia odbioru.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Justyna Kijańska, Angelika Cieślak

                                                                                      tel.: 43 / 677 16 93

 

 1. Złożenie oferty w niniejszym zaproszeniu nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

 

 

Załączniki:

 1. Treść oferty - Załącznik nr 1

 

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Justyna Kijańska
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 22.09.2015 12:52
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2015 12:52
Liczba wyświetleń: 1439

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom