bip_menu_top
print

2015-09-24 13:34:35

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice.

RW.VI.271.16.2015                                                       Data: 23.09.2015 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.16.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice.”.

 ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

 

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko,Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne,ul.Kosodrzewiny 56 lok.2, 92 – 411 Łódź

który zaoferował cenę brutto: 344.855,10 zł., słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć i 10/100 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 95%,

- termin płatności faktury – 5%.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.09.2015 r., godz. 11:00, złożono 1 ofertę:

 

Oferta nr 1:

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo - Adopcyjne, ul.Kosodrzewiny 56 lok.2, 92 – 411 Łódź

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 95,00 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 0,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 95,00 pkt.

  

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

 Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 24.09.2015 13:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4051

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom