bip_menu_top
print

2015-09-22 14:31:30

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie: Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 79.000 l.

 RW.VI.271.15.2015                                                       Data: 22.09.2015 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.15.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 79.000 l.”.

 ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 4, złożonej przez Wykonawcę:

 

EKO – OIL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Monice 3, 98 – 200 Sieradz

 

który zaoferował cenę brutto: 190.453,20 zł., słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy i 20/100 zł.

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 90%,

- czas dostawy oleju – 10%.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.09.2015 r., godz. 10:00, złożono 4 oferty:

 

Oferta nr 1:

PHU „DROS SAWICKI” Spółka Jawna, ul.Przemysłowa 2, 42 – 141 Przystajń

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 89,91 pkt.

- czas dostawy oleju – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 99,91 pkt.

 

 

Oferta nr 2:

PETROJET Sp. z o.o., Kieszek 52, 26 – 670 Pionki

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 88,20 pkt.

- czas dostawy oleju – 10%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 93,20 pkt.

 

 

Oferta nr 3:

MKAJ Skorupa Sp. z o.o., Rojna 6, lok.52, 91 – 127 Łódź

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 86,47 pkt.

- czas dostawy oleju – 10%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 91,47 pkt.

 

 

Oferta nr 4:

EKO – OIL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Monice 3, 98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 90,00 pkt.

- czas dostawy oleju – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,

- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

 

Z up. Wójta

mgr Mirosław Potasiak

Zastępca Wójta

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 22.09.2015 14:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4026

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom