bip_menu_top
print

2015-08-24 14:54:11

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.:Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2015/2016

RW.VI.271.14.2015                                                                   Data: 24.08.2015 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.14.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2015/2016”.

 ZAWIADOMIENIE

 

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:

 

PPHU JAR – TOUR Jarosław Wróblewski, ul. Wojska Polskiego 9, 96 – 230 Biała Rawska

który zaoferował cenę brutto: 187.000,00 zł., słownie: sto osiemdziesiąt siedem i 00/100 zł.

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 95%,

- termin płatności faktury – 5%

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.08.2015 r., godz. 10:00, złożono 3 oferty:

 

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Zduńska Wola Sp. z o.o.

ul. Łaska 36

98 – 220 Zduńska Wola

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 90,94 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 95,94 pkt.

 

Oferta nr 2:

AUTOKARCZYK

Sławomir Tokarczyk

Sędziejowice – Kolonia 10E lok.1

98 – 160 Sędziejowice

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 89,72 pkt.

- termin płatności faktury - 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 94,72 pkt.

 

 

Oferta nr 3:

PPUH „JAR – TOUR”

Jarosław Wróblewski

ul. Wojska Polskiego 9

96 – 230 Biała Rawska

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 95,00 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

 

 

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

wz. Wójta

mgr Mirosław Potasiak

Zastępca Wójta

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 24.08.2015 14:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4038

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom