bip_menu_top
print

2015-08-10 14:56:28

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem. - dla OSP w Bilewie.

Zp.1/2015                                                                                    Data: 10.08.2015 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp.1/2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 4x2 wraz z wyposażeniem”.

 ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., Bestwińska 105A, 43 – 346 Bielsko Biała

który zaoferował cenę brutto: 402.840,00 zł., słownie: czterysta dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych i 00/100 zł.

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 90%,

- okres gwarancji – 10%

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.08.2015 r., godz. 10:00, złożono 1 ofertę:

 

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., Bestwińska 105A, 43 – 346 Bielsko Biała

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 90,00 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

Prezes Zarządu OSP Bilew

Krzysztof Domowicz

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 10.08.2015 14:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4030

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom