bip_menu_top
print

2015-07-07 14:02:13

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Leśnej w Sędziejowicach”

RW.VI.271.12.2015                                                       Data: 07.07.2015 r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.12.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Leśnej w Sędziejowicach”.

ZAWIADOMIENIE
 

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:

Zakład Wodociągowy Jadwiga Kafar, ul. Targowa 17, 97 – 320 Wolbórz

który zaoferował cenę brutto: 342.282,25 zł., słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa i 25/100 zł.
 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów: - cena – 90%; - okres gwarancji – 10%

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.06.2015 r., godz. 10:00, złożono 6 ofert:

 

Oferta nr 1:

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul. Garwolińska 3, 08 – 400 Garwolin

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 

 
Oferta nr 2:

PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA S.A., ul. Ogrodowa 65, 42 – 200 Częstochowa

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 56,11 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 66,11 pkt.

 
 

Oferta nr 3:

Zakład Wodociągowy Jadwiga Kafar, ul. Targowa 17, 97 – 320 Wolbórz

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 90,00 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.
 

 

 

Oferta nr 4:

P.U.H. „JAN-POL” s.c., ul. Łaska 58A, 98 – 220 Zduńska Wola

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 90%: 49,86 pkt.

- okres gwarancji – 10%: 10,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 59,86 pkt.
 

 

 

Oferta nr 5:

Firma „EDAN” Mieczysław Piech, ul. Mielczarskiego 26, 97 – 400 Bełchatów

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 

 

Oferta nr 6:

Zakład Usługowy „BUD-ZIEM” Łukasz Kostrzewa, Słotwiny, ul. Długa 15a, 98 – 040 Koluszki

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:

            - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

 

I. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08 – 400 Garwolin

Ponieważ treść oferty nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia. 

 Uzasadnienie prawne:

Art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:

W toku postępowania, Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą, kosztorysu ofertowego – zgodnie z postanowieniami Działu XVI – Opis sposobu obliczania ceny – sporządzonego na podstawie załącznika nr 9 do SIWZ, tj., na podstawie kosztorysu nakładczego szczegółowego.

Złożony przez Wykonawcę dokument, sporządzony został metodą kalkulacji uproszczonej, a więc jego treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokładając należytej staranności przy zapoznaniu się z treścią SIWZ, Wykonawca mógł bez trudu ustalić, że de facto załączony do SIWZ wzór kosztorysu ofertowego – stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, ma charakter szczegółowy i nie jest wystarczające poprzestannie na wskazaniu podstawy wyceny, opisu pozycji, obmiaru robót, ceny jednostkowej pozycji i wartości pozycji, tj. na informacjach odpowiadających poziomowi szczegółowości kosztorysu uproszczonego. W konsekwencji zaniechanie opracowania kosztorysu na poziomie szczegółowości wynikającym z treści SIWZ należy uznać za brak należytego sprecyzowania przez Wykonawcę treści oferty.

Biorąc powyższe pod uwagę, ofertę Wykonawcy należało odrzucić z postępowania, zgodnie z art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

 

           

II. Firma „EDAN” Mieczysław Piech, ul. Mielczarskiego 26, 97 – 400 Bełchatów

Ponieważ oferta zawiera zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.   

Uzasadnienie prawne:

Art. 89, ust.1, pkt.4 w związku z art.90, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:

Z uwagi na wątpliwości Zamawiającego – Gminy Sędziejowice, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami, a w szczególności z uwagi na fakt, iż cena złożonej oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, na mocy art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający, pismem RW.VI.271.12.2015 z dnia 03.07.2015 r., wezwał ww. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Do ostatecznego terminu złożenia wyjaśnień wraz z dowodami, tj. do dnia 07.07.2015r. do godz. 12:00, Wykonawca złożył wyjaśnienia, jednak nie przedłożył dowodów potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia podlegają – w myśl art.90, ust.1 ustawy -  Prawo zamówień publicznych – ocenie Zamawiającego, stanowią przedmiot analizy zmierzającej do ustalenia, czy cena została skalkulowana poprawnie, czy też nosi ona znamiona rażąco niskiej.

Wszczęcie procedury o której mowa powyżej powoduje, że ciężar dowodu (obowiązek wykazania), iż nie mamy do czynienia z rażąco niską ceną – w myśl art. 90, ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - spada na Wykonawcę.

Bez wątpienia więc, dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi, iż złożona oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana.

Biorąc powyższe pod uwagę, ofertę Wykonawcy należało odrzucić z postępowania,  zgodnie z art.89, ust.1, pkt.4 w związku z art.90, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

 

III. Zakład Usługowy „BUD-ZIEM” Łukasz Kostrzewa, Słotwiny, ul. Długa 15a, 98 – 040 Koluszki

Ponieważ treść oferty nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia. 

Uzasadnienie prawne:

Art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:

W toku postępowania, Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą, kosztorysu ofertowego – zgodnie z postanowieniami Działu XVI – Opis sposobu obliczania ceny – sporządzonego na podstawie załącznika nr 9 do SIWZ, tj., kosztorysu nakładczego szczegółowego.

Złożony przez Wykonawcę dokument, sporządzony został metodą kalkulacji uproszczonej, a więc jego treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokładając należytej staranności przy zapoznaniu się z treścią SIWZ, Wykonawca mógł bez trudu ustalić, że de facto załączony do SIWZ wzór kosztorysu ofertowego – stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, ma charakter szczegółowy i nie jest wystarczające poprzestannie na wskazaniu podstawy wyceny, opisu pozycji obmiaru robót, ceny jednostkowej pozycji i wartości pozycji, tj. na informacjach odpowiadających poziomowi szczegółowości kosztorysu uproszczonego. W konsekwencji zaniechanie opracowania kosztorysu na poziomie szczegółowości wynikającym z treści SIWZ należy uznać za brak należytego sprecyzowania przez Wykonawcę treści oferty.

Biorąc powyższe pod uwagę, ofertę Wykonawcy należało odrzucić z postępowania, zgodnie z art. 89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

 

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi
w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

Wójt

Jerzy Kotarski

 

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 07.07.2015 14:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4588

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom