bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2015-05-27 13:33:55

ogloszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Leśnej w Sędziejowicach

Sędziejowice: Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Leśnej w Sędziejowicach
Numer ogłoszenia: 126404 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, woj. łódzkie, tel. 43 6771002, faks 43 6771006.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Leśnej w Sędziejowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: /Przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Leśnej w Sędziejowicach/, nazywane w dalszej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /przedmiotem zamówienia/.

1. Inwestycja stanowi przebudowę istniejącej sieci wodociągowej azbestocementowej prowadzonej częściowo w granicy pasa drogowego, a częściowo po działkach prywatnych na sieć wodociągową z PEHD prowadzoną w granicach pasa drogowego. Decyzja o przebudowie wodociągu została podjęta z uwagi na zły stan techniczny sieci oraz przyłączy wodociągowych (głównie stalowych), które to ulegały bardzo częstym awariom. Inwestycja obejmuje przebudowę przyłączy wodociągowych wraz z wymianą wodomierzy. W nielicznych przypadkach (kiedy przyłącze jest wykonane z PEHD) planuje się - zgodnie z projektem - wymianę jedynie odcinka do zasuwy odcinającej.

Opis planowanego do wykonania wodociągu: Planowany do wykonania wodociąg - zgodnie z projektem - planuje się połączyć z istniejącymi sieciami w 5-ciu węzłach:

- W1 to połączenie z siecią azbestocementową dn 100

- W42 to połączenie z siecią azbestocementową dn 100

- W46 to połączenie z siecią PVC 110,

- W54 to połączenie z siecią azbestocementową dn 100 na terenie SUW

- W56 to połączenie z siecią PVC 110, przy istniejącej zasuwie

Sieć wodociągowa od pkt. W1 do W42 zaprojektowana została w chodniku który ma szerokość około 1,5 m i wykonany jest z płyt betonowych. Wjazdy do posesji posiadają różne nawierzchnie - gruntową, z kostki betonowej lub z płyt betonowych. Odcinek W47 do W56 zaprojektowany został w poboczu pasa drogi gminnej. W miarę możliwości należy usunąć (zdemontować) rury stalowe z których wykonane są stare przyłącza a rury azbestowo -cementowe należy zostawić, odciąć i zaślepić, ponieważ zmieniana jest trasa sieci wodociągowej, a usuwanie rur azbestocementowych z ziemi wiązałoby się w dużą ingerencję w zagospodarowane działki prywatne Jeżeli zajdzie potrzeba usunięcia rur azbestowo - cementowych należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Dz. U. 11.8.31 z dnia 13 grudnia 2010.

 

Charakterystyka planowanego do wykonania wodociągu:

Planowany do wykonania wodociąg - zgodnie z projektem - charakteryzuje się następującymi parametrami:

- średnica ø 160 (PEHD 100 SDR 17) długość sieci 668,91 mb,

- średnica ø 110 (PEHD 100 SDR 17) długość sieci 72,32 mb,

- łącznie długość przyłączy 984 mb zaprojektowane z rur ø40, ø60, ø160, ø63, ø50.

 

2. Szczegółowy zakres zamówienia określają: - projekt techniczny - załącznik nr 8 do SIWZ, - przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie terenu budowy zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

4. Do obowiązków wykonawcy należy ponadto: - Zabezpieczenie placu budowy. - Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 36 m-cy - zgodnie z Gwarancją jakości na wykonane roboty - Załącznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem gwarancji.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.10.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00zł wg zasad określonych w Dziale XIII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty podobnego rodzaju polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami o wartości brutto nie niższej niż 500.000,00 zł każda. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP.

 


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia gdy wykaże, że dysponuje: - co najmniej 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie, - co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ. (W odniesieniu do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści formularza należy wymienić nazwy (firmy) wszystkich Wykonawców, natomiast podpis pod formularzem może być złożony przez Wykonawcę-pełnomocnika).

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

4) Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej,

5) Kosztorys ofertowy,

6) Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IX niniejszej SIWZ.

7) Gwarancja jakości na wykonane roboty - Załącznik nr 12 do SIWZ

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10

 


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) Zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek.

2) W przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie kosztów realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian

3) Zmiany nazwy lub adresu Wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej - przekształceniem.

4) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem:

a) działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,

b) wystąpienia warunków atmosferycznych lub warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

c) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych;

d) wystąpienia konieczności zmian w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej,

e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ n a zmianę terminu realizacji;

f) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,

g) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

i) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np.: nadzoru budowlanego itp.,

j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, pokój nr 9-10 w godzinach pracy tj., 7:30 - 15:30.

 

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.06.2015 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, - sekretariat (pokój nr 19).

 

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 27.05.2015 12:33
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2015 13:52
Liczba wyświetleń: 2103

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom