bip_menu_top
print

2015-05-08 09:07:59

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton.

RW.VI.271.8.2015                                                      Data: 08.05.2015 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.8.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton”.

 ZAWIADOMIENIE
 

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 8, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Beata Pająk, Biała 49, 98 – 332 Rząśnia

który zaoferował cenę brutto: 114.140,00 zł., słownie: sto czternaście tysięcy sto czterdzieści i 00/100 zł.
 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:

- cena – 95%,

- termin płatności faktury – 5%

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.04.2015 r., godz. 10:00, złożono 8 ofert:

 

Oferta nr 1:

„DAW – TRANS” Sławomir Podstawka, Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77, 26 – 085 Miedziana Góra

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 


Oferta nr 2:

DAMO Sp. z o.o., ul. Małszyce 2d/2e, 99 – 400 Łowicz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 74,71 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 79,71 pkt.

 
 

Oferta nr 3:

P.H.U. KRUSZYWOSORT, ul. Marglowa 83, 26 – 600 Radom

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 91,83 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 96,83 pkt.

 
 

Oferta nr 4:

Kociołek Dominik Skład Budowlano – Opałowy „CHICHOTEK”, Czestków F 19, 98 – 113 Buczek

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 

 
Oferta nr 5:

Konsorcjum Firm:

Lider: „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A,,98 – 200 Sieradz

 

Partner: „BUD-TRANS” Roboty Drogowe Sp. z o.o., ul. Uniejowska 170A, 98 – 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 81,63 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 86,63 pkt.

 
Oferta nr 6:

P.H.U. „PRZEMTRANS”, Przemysław Wcisły, Marzenin, ul. Cicha 3, 98 – 160 Sędziejowice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 73,46 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 78,46 pkt.

 

Oferta nr 7:

Transport Towarowy Wiesława Śnieg, ul. Szkolna 3, 97 – 420 Szczerców

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 

 
Oferta nr 8:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Beata Pająk, Biała 49, 98 – 332 Rząśnia

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:

- cena – 95%: 95,00 pkt.

- termin płatności faktury – 5%: 5,00 pkt.

Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.
 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:

            - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

 

I. „DAW – TRANS” Sławomir Podstawka, Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77, 26 – 085 Miedziana Góra

Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

           

Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w toku postępowania żądał:

1. Opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50.000,00 zł., w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej przez Zamawiającego.

Przedłożona przez Wykonawcę oferta, nie zawierała dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

 

2. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwa jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym lub normy PN-EN13043 w zakresie kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Z zaświadczenia winno wynikać pochodzenie kruszywa oraz wartości współczynników:  LA i WA24  zgodne  z wymaganiami Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Przedłożona przez Wykonawcę oferta, nie zawierała dokumentów mających na celu potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,

 

3. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Załączone do oferty Oświadczenie, nie określało podstawy braku wykluczenia z postępowania, poprzez dokonanie odpowiedniego skreślenia w pkt.5 Oświadczenia.

 

Zamawiający pismem RW.VI.271.8.2015 z dnia 29.04.2015 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 05.05.2015 r., zostały dostarczone dokumenty w części dotyczącej potwierdzenia:

            - że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej przez Zamawiającego,

            - że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

             ale nie dostarczył uzupełnionego oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

 

 

2. Kociołek Dominik Skład Budowlano – Opałowy „CHICHOTEK”, Czestków F 19, 98 – 113 Buczek

Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w toku postępowania żądał:

1. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załączone do oferty Oświadczenie, nie określało podstawy braku wykluczenia z postępowania, poprzez dokonanie odpowiedniego skreślenia w pkt.5 Oświadczenia.

Zamawiający pismem RW.VI.271.8.2015 z dnia 29.04.2015 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowego dokumentu, który w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 05.05.2015 r., nie został dostarczony.

 Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

 

 

3. Transport Towarowy Wiesława Śnieg, ul. Szkolna 3, 97 – 420 Szczerców

Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w toku postępowania żądał:

1. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwa jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym lub normy PN-EN13043 w zakresie kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Z zaświadczenia winno wynikać pochodzenie kruszywa oraz wartości współczynników:  LA i WA24  zgodne  z wymaganiami Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Przedłożony przez Wykonawcę raport z badań:

                        - Nr K/549/09 z dnia 2009-05-29 dla frakcji 31,5-63mm,

określa wartość współczynnika WA24 na poziomie 2,1 zaś wartość współczynnika LA na poziomie 30, a więc są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.

 

2. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załączone do oferty Oświadczenie, nie określało podstawy braku wykluczenia z postępowania, poprzez dokonanie odpowiedniego skreślenia w pkt.5 Oświadczenia.

Z uwagi na istnienie, wskazanej w pkt. 1, przesłanki skutkującej wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty, Zamawiający uznał za niecelowe wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia, wskazanego w pkt.2, potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia - w myśl art. 26, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

 

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

Wójt - Jerzy Kotarski

 

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 08.05.2015 09:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4336

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom