bip_menu_top
print

2015-03-10 10:57:39

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000 l.”.

RW.VI.271.4.2015                                                         Data: 10.03.2015 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.4.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000 l.”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

EKO – OIL Sp. z o.o. Sp.k., Monice 3, 98 – 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 284.622,00 zł., słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dwa i 00/100 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów: - cena – 90%, - czas dostawy oleju – 10%.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.03.2015 r., godz. 10:00, złożono 2 oferty:

Oferta nr 1: PETROJET Sp. z o.o., Kieszek 52, 26 – 670 Pionki. Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów: - cena – 90%: 89,25 pkt., - czas dostawy oleju – 10%: 10,00 pkt. Łączna ilość punktów: 99,25 pkt.

 

Oferta nr 2: EKO – OIL Sp. z o.o. Sp.k., Monice 3, 98 – 200 Sieradz. Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów: - cena – 90%: 90,00 pkt., - czas dostawy oleju – 10%: 10,00 pkt. Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu: - nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców, - nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

 Wójt - Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 10.03.2015 10:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4171

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom