bip_menu_top
print

2015-02-19 14:26:27

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek – Sędziejowice – Kozuby na odcinku Sędziejowice – Stare Kozuby od km 0+000 do km 1+809”.

RW.VI.271.1.2015                                                         Data: 19.02.2015 r.
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.1.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku Sędziejowice - Stare Kozuby od km 0+000 do km 1+809".

ZAWIADOMIENIE  

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:
 
BUD - TRANS
Roboty Budowlano - Drogowe Maria Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz

który zaoferował cenę brutto: 1.364.326,12 zł., słownie: milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć i 12/100 zł.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryteriów:
- cena - 90%,
- okres gwarancji - 10%.
 


Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04.02.2015 r., godz. 10:00, złożono 7 ofert:

Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97 - 300 Piotrków Trybunalski

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:
- cena - 90%: 79,52 pkt.
- okres gwarancji - 10%: 10,00 pkt.
Łączna ilość punktów: 89,52 pkt.Oferta nr 2:
SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98 - 235 Błaszki

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:
- cena - 90%: 84,96 pkt.
- okres gwarancji - 10%: 10,00 pkt.
Łączna ilość punktów: 94,96 pkt.Oferta nr 3:
BUD - TRANS Roboty Budowlano - Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170 A, 98 - 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:
- cena - 90%: 90,00 pkt.
- okres gwarancji - 10%: 10,00 pkt.
Łączna ilość punktów: 100,00 pkt.Oferta nr 4:
Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93 - 231 Łódź

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:
- cena - 90%: 68,57 pkt.
- okres gwarancji - 10%: 10,00 pkt.
Łączna ilość punktów: 78,57 pkt.Oferta nr 5:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98 - 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:
- cena - 90%: 72,40 pkt.
- okres gwarancji - 10%: 10,00 pkt.
Łączna ilość punktów: 82,40 pkt.Oferta nr 6:
WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. j., Porszewice 31, 95 - 200 Pabianice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:
- cena - 90%: 73,49 pkt.
- okres gwarancji - 10%: 10,00 pkt.
Łączna ilość punktów: 83,49 pkt.Oferta nr 7:

DROMAK Sp. z o.o., Poręby 26B, 98 - 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:
- cena - 90%: 74,59 pkt.
- okres gwarancji - 10%: 6,00 pkt.
Łączna ilość punktów: 80,59 pkt.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
 
Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)Wójt
Jerzy Kotarski 

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 19.02.2015 14:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4017

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom