bip_menu_top
print

2014-12-12 14:14:00

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE.

RW.VI.271.17.2014                               Data: 12.12.2014 r.
Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice".

ZAWIADOMIENIE  

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

„EKO - REGION" Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97 - 400 Bełchatów

który zaoferował cenę brutto: 999.976,08 zł., słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć i 08/100 zł.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów:
- cena - 90%,
- termin dostarczenia lub wymiany pojemników - 10%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.12.2014 r., do godz. 10:00,
złożono 1 ofertę:
Oferta nr 1:
„EKO - REGION" Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97 - 400 Bełchatów

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryteriów:
- cena - 90%: 90,00 pkt.,
- termin dostarczenia lub wymiany pojemników - 10%: 5pkt.
Łączna punktacja przyznana przyznana Wykonawcy: 95pkt.

  
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 12.12.2014 14:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4148

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom