bip_menu_top
print

2014-10-22 15:01:07

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 103055E w miejscowości Grabica na odcinku od km 0+000 do km 0+990 (działki nr 17 i 56)".

RW.VI.271.14.2014                                     Data: 22.10.2014 r.
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.14.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 103055E w miejscowości Grabica na odcinku od km 0+000 do km 0+990 (działki nr 17 i 56)".

ZAWIADOMIENIE  


Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 4, złożonej przez Wykonawcę:
 
SIDROG Sp. z o.o.
Domaniew 9
98 - 235 Błaszki

który zaoferował cenę brutto: 208.848,63 zł., słownie: dwieście osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem i 63/100 zł.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.
  
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.10.2014 r., godz. 10:00,
złożono 4 oferty:

Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3
97 - 300 Piotrków Trybunalski

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 95,03 pkt.

Oferta nr 2:
Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01 - 518 Warszawa
 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 81,35 pkt.
Oferta nr 3:
WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp.j.
Porszewice 31
95 - 200 Pabianice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 92,09 pkt.
Oferta nr 4:
SIDROG Sp. z o.o.
Domaniew 9
98 - 235 Błaszki
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 
Wójt
Jerzy Kotarski                       

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 22.10.2014 15:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3956

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom