bip_menu_top
print

2014-10-15 09:44:54

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SĘDZIEJOWICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

RW.VI.271.13.2014                                Data: 14.10.2014 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.13.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sędziejowice i jej jednostek organizacyjnych".

ZAWIADOMIENIE  
Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 4, złożonej przez Wykonawcę:
 
Energa Obrót S.A.
Al. Grunwaldzka 472
80 - 309 Gdańsk
 
który zaoferował cenę brutto: 216.578,26 zł., słownie: dwieście szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem i 26/100 zł.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.10.2014 r., godz. 10:00,
złożono 5 ofert:

Oferta nr 1:
CORRENTE Sp. z o. o.
ul. Konotopska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 97,57 pkt.
Oferta nr 2:
PKP Energetyka S.A.
ul. Paderewskiego 43/45
25-520 Kielce

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 97,23 pkt.
Oferta nr 3:
ENEA S.A.
ul. Strzeszyńska 58
60 - 479 Poznań

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 98,38 pkt.
Oferta nr 4:
Energa Obrót S.A.
Al. Grunwaldzka 472
80 - 309 Gdańsk

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.
Oferta nr 5:
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30 - 417 Kraków

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 98,38 pkt.
 


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
  
Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 
Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 15.10.2014 09:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3786

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom