bip_menu_top
print

2014-09-29 10:26:14

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice.

RW.VI.271.13.2014                                          Data: 29.09.2014 r.
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.13.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu
gminy Sędziejowice".

ZAWIADOMIENIE  

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Hotel Dla Zwierząt I Ptactwa Domowego Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko,
Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
92 - 411 Łódź

który zaoferował cenę brutto: 287.838,45 zł., słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem  tysięcy osiemset trzydzieści osiem i 45/100 zł.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.
 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.09.2014 r., godz. 10:00,
złożono 1 ofertę:
 
Oferta nr 1:
Hotel Dla Zwierząt I Ptactwa Domowego Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko,
Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
92 - 411 Łódź


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 29.09.2014 10:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3729

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom