bip_menu_top
print

2014-08-06 14:08:52

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2014/2015.

RW.VI.271.11.2014                                                          Data: 06.08.2014 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.11.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2014/2015".

ZAWIADOMIENIE  

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zduńska Wola Sp. z o.o.
ul. Łaska 36
98 - 220 Zduńska Wola

który zaoferował cenę: 198.729,00 zł., słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i zero groszy.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.07.2014 r., godz. 10:00,
złożono 3 oferty:

 
Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zduńska Wola Sp. z o.o.
ul. Łaska 36
98 - 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.Oferta nr 2:
PPUH „JAR - TOUR"
Jarosław Wróblewski
ul. Wojska Polskiego 9
96 - 230 Biała Rawska

Oferta nie podlegała punktacji.

Oferta nr 3:
AUTOKARCZYK
Sławomir Tokarczyk
Sędziejowice - Kolonia 10E lok.1
98 - 160 Sędziejowice


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 75,41 pkt.
 

 
 
Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
 
I. PPUH „JAR - TOUR" Jarosław Wróblewski, ul. Wojska Polskiego 9, 96 - 230 Biała Rawska
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
           
Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
 
Uzasadnienie faktyczne:

Przedłożona przez Wykonawcę oferta, nie zawierała dokumentów mających na celu potwierdzenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, a w szczególności:

- aktualnego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnych, wydane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.), obejmujące trasy wskazane w załączniku Nr 6 do SIWZ.

Zamawiający pismem RW.271.11.2014 z dnia 30.07.2014 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów, które w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 05.08.2014 r., nie zostały dostarczone.

Wykonawca w dniu 05.08.2014 r. wniósł o przedłużenie terminu składania żądanych dokumentów, którego Zamawiający nie uwzględnił.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje także, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku gdy zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób umowa zostanie zawarta w terminie 10 dni - jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

  
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)


Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 06.08.2014 14:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3885

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom