bip_menu_top
print

2014-07-17 13:48:59

Rozstrzygnięcie przetargu


na wykonanie zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119008E, granica gminy Zapolice – Wrzesiny – Marzenin, od km 0 + 000 do km 2+624”

RW.VI.271.9.2014                                                 Data: 17.07.2014 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.9.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 119008E, granica gminy Zapolice - Wrzesiny - Marzenin, od km 0+000 do km 2+624".

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:

Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01 - 518 Warszawa

który zaoferował cenę brutto: 745.184,41 zł., słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i 41/100 zł.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.07.2014 r., godz. 10:00,
złożono 6 ofert:

Oferta nr 1:
„DROGOMEX" Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05 - 800 Pruszków


Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 87,50 pkt.
Oferta nr 2:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05 - 800 Pruszków
 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 72,15 pkt.
 
Oferta nr 3:
Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01 - 518 Warszawa

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.

Oferta nr 4:
SIDROG Sp z o.o.
Domaniew 9
98 - 235 Błaszki

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 82,32 pkt.
Oferta nr 5:
BUD - TRANS
Roboty Budowlano Drogowe
Maria Krbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 78,50 pkt.
Oferta nr 6:
DROMAK Sp. z o.o.
Poręby 26B
98 - 220 Zduńska Wola

   

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 82,32 pkt.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 
Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 17.07.2014 13:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3795

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom