bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2011-03-02 08:19:17

Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika


 

Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Gminy Sędziejowice –Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, pok. 3, tel. +48 (43) 677 10 02

Termin składania wniosku:

3 miesiące od dnia zdania przez młodocianego egzaminu.
(art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2527 z późn. zm.)

Załączniki do wniosku:

 • Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Świadectwo pracy (w przypadku rozwiązania umowy o pracę z młodocianym).
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub świadectwo czeladnicze lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu sprawdzającego.
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum (dotyczy młodocianych uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy).
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika.
 • Dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika.
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika w celu prowadzenia przygotowania zawodowego lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy (dotyczy przypadków, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca).
 • W przypadku spółki cywilnej oświadczenie każdego wspólnika o procentowym udziale w spółce.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości – dotyczy podmiotów, które są do tego zobowiązane na podstawie ustawy o rachunkowości zgodnie z art. 2 ust. 1.
 • Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających go lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczone przez podmiot, który dokument wydawał lub notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Warunki uzyskania dofinansowania:

 1. Wójt Gminy Sędziejowice rozpatruje wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zameldowanych na terenie Gminy Sędziejowice (art. 70b ust.6 ustawy o systemie oświaty).
 2. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu (art. 70b ust. 7 ustawy o systemie oświaty).
 3. Pracodawca realizował naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy pracownika młodocianego zgodnie z prawidłowo sporządzoną umową o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 Kodeksu Pracy.
 4. O zawarciu umowy, o której mowa w pkt. 3 pracodawca zawiadomił Wójta Gminy Sędziejowice niezwłocznie po jej podpisaniu (§ 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).
 5. Młodociany ukończył przygotowanie zawodowe i zdał egzamin. Dokumentami potwierdzającymi zdanie egzaminu są:
  1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – w przypadku egzaminu zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
  2. Świadectwo czeladnicze - w przypadku egzaminu zdawanego przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej.
  3. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu sprawdzającego - w przypadku egzaminu kończącego przyuczenie do wykonywania określonej pracy zdawanego przed komisją pracodawcy
   (art. 70b ust.7 pkt.3 ustawy o systemie oświaty)
 6. Osoba prowadząca przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika (pracodawca, osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona przez pracodawcę)
 1.  
  • posiada kwalifikacje nauczyciela praktycznej nauki zawodu zgodne z §5 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli albo
  • posiada kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu zgodne z §10 ust.4 i ust.5 rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu:

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.
Ponadto winni posiadać przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemajacy tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa powyżej oraz:

 1.  
  •  
   • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
   • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
   • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
   • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
 2. Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 14 Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).
 3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zmianami).
 3. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z późn. zmianami).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1117).
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7).
 12. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 18, poz. 99).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 174).
 16. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 z późn. zmianami); pomoc de minimis w przemyśle i usługach.
 17. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych – definicja MSP w załączniku 1, definicja produktu rolnego; (Dz. U. L 214 z 9.8.2008).
 18. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. L 82 z 25.03.2008).
 19. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. L 83 z 27.03.1999).
 20. Zawiadomienie Komisji - Zapewnienie skutecznego wykonania decyzji Komisji nakazujących państwom członkowskim odzyskanie pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem (Dz. Urz. C 272 z 15.11.2007).
 21. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE 30.3.2010; OJ C 84), art. 107 i kolejne.
 22. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2011.205.1206 z późn. zm.).

Informacje o artykule

Autor: Kamila Tokarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.03.2011 07:19
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2014 11:51
Liczba wyświetleń: 1652

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 09.07.2014 11:44 Adam Świerczyński
2 Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 09.07.2014 11:42 Adam Świerczyński
3 Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 09.07.2014 11:40 Adam Świerczyński
4 Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 09.07.2014 10:37 Dariusz Matuszkiewicz
5 Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 28.01.2014 10:01 Dariusz Matuszkiewicz
6 Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 28.01.2014 09:57 Dariusz Matuszkiewicz
7 Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 31.10.2012 09:00 Dariusz Matuszkiewicz
8 Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów ksztrałcenia młodocianego pracownika 02.03.2011 07:19 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom