bip_menu_top
print

2014-07-02 12:59:59

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


Gmina Sędziejowice zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach".

RW.VI.271.10.2014                     Data: 02.07.2014 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice

zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:

„Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach"
 
1. Zakres rzeczowy zamówienia szczegółowo opisano w załącznikach do niniejszego zapytania, tj.:
- Opisie inwestycji - załącznik nr 1 do ZC
- Przedmiarach robót - załącznik nr 2 do ZC

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził oględziny budynku ŚDS w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją zamówienia.
 
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
            - do 15.09.2014 r.
 
 3. Oczekiwany okres gwarancji:
            - co najmniej 60 miesięcy
 
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Sędziejowicach
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat - pokój nr 19

do dnia 15.07.2014 r., do godz. 15:30

Oferty złożone po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostaną zwrócone Wykonawcom

5. Warunki stawiane Wykonawcom:
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane podobnego rodzaju polegające na wykonaniu budowy, przebudowy bądź zmiany pokrycia dachowego na powierzchni co najmniej 150,00m2.

2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie.

Na potwierdzenie ww. wymagań do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych (z określeniem ich zakresu) oraz uprawnienia i aktualny wpis do właściwej Izby osób pozostających w dyspozycji Wykonawcy.

6. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do Zapytania.
2) Kosztorys ofertowy.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Dokumenty wymienione w pkt.5 Zapytania

7. Sposób przygotowania oferty:
- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczonej: „OFERTA - RW.VI.271.10.2014 - MODERNIZACJA BUDYNKU ŚDS".
- Na opakowaniu / kopercie winny być umieszczone dane teleadresowe Wykonawcy.
- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki, o których mowa w treści niniejszego Zapytania.
  
8. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną kosztorysową.
2. Cena winna obejmować co najmniej koszty robót określone w przedmiarze robót oraz wszystkie inne koszty, które Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Kosztorys ofertowy na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania.
  
9. Warunki płatności:
- w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, po odbiorze zadania oraz podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru.
 
10. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Dariusz Matuszkiewicz
Krzysztof Hadrysiak
tel.: 43 / 677 16 93Wójt
Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz ofertowy.doc Formularz ofertowy 2014-07-02 13:55:11 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Przedmiar robót.pdf Przedmiar robót 2014-07-02 13:54:07 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik OPIS INWESTYCJI.doc Opis inwestycji 2014-07-02 13:53:43 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.07.2014 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2014 12:55
Liczba wyświetleń: 1739

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom