bip_menu_top
print

2014-04-28 15:10:48

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton.

RW.VI.271.5.2014                                      Data: 28.04.2014 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.5.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton".

ZAWIADOMIENIE  

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 9, złożonej przez Wykonawcę:
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
Beata Pająk
Biała 49
98 - 332 Rząśnia

który zaoferował cenę brutto: 112.540,00 zł., słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści  i 00/100 zł.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.
 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.04.2014 r., godz. 10:00,
złożono 10 ofert:

 

Oferta nr 1:
RUBIKON II
ul. Skrajna 50
25 - 650 Kielce
 
Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.
Oferta nr 2:
NIK - WAN Aneta Firlej
ul. Posłów Greckich 4/21
26 - 600 Radom

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.
 
 
Oferta nr 3:
Transport Samochodowy
Karol Wójcik
ul. Klwatecka 21 m.1
26 - 600 Radom
 
Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 
 
Oferta nr 4:
„DAW - TRANS" Sławomir Podstawka
Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77
26 - 085 Miedziana Góra

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 80,26 pkt.
Oferta nr 5:
P.H.U. „KRUSZYWOSORT"
ul. Marglowa 83
26 - 600 Radom

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 80,46 pkt.

Oferta nr 6:
DAMO Sp. z o.o.
ul. Małszyce 2d/2
99 - 400 Łowicz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 80,26 pkt.

Oferta nr 7:
„ROSIŃSKI LOGISTICS" Filip Rosiński
ul. Wrzosowa 12
98 - 220 Zduńska Wola
 
Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.
Oferta nr 8:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG
Żelisławice, ul. Podleśna
42 - 470 Siewierz

Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 
Oferta nr 9:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Beata Pająk
Biała 49
98 - 332 Rząśnia
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.
 
 
Oferta nr 10:
P.H.U. „PRZEMTRANS"
Przemysław Wcisły
Marzenin, ul. Cicha 3
98 - 160 Sędziejowice
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 79,50 pkt.

 
Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
 
I. RUBIKON II, ul. Skrajna 50, 25 - 650 Kielce
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
     
Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)


Uzasadnienie faktyczne:

Przedłożona przez Wykonawcę oferta, nie zawierała dokumentów mających na celu potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w szczególności:

- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwo jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Z zaświadczenia winno wynikać miejsce pochodzenia kruszywa oraz wartość współczynnika LA i WA24 zgodne z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ
 
Załączony do oferty "Certyfikat zakładowej kontroli produkcji" nie wskazywał wartości współczynnika LA i WA24 zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający pismem RW.VI.271.5.2014 z dnia 18.04.2014 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów, które w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 24.04.2014 r., nie zostały dostarczone.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

II. NIK - WAN Aneta Firlej, ul. Posłów Greckich 4/21, 26 - 600 Radom
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
       
Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

  Uzasadnienie faktyczne:
Przedłożona przez Wykonawcę oferta, nie zawierała dokumentów mających na celu potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w szczególności:

- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwo jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Z zaświadczenia winno wynikać miejsce pochodzenia kruszywa oraz wartość współczynnika LA i WA24 zgodne z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ.
          

Ponadto, nie określono sposobu spełniania warunków wynikających z art.22 ust.1 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zamawiający pismem RW.VI.271.5.2014 z dnia 18.04.2014 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia / wyjaśnienia przedmiotowych dokumentów.

W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca nie przedłożył zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości - zgodnego z wymaganiami Normy PN-EN 13242 dla frakcji 31,5-63mm oraz nie określił sposobu spełniania warunków wynikających z art.22 ust.1 - ustawy PZP zaś dostarczona „deklaracja zgodności" dla frakcji 0-31,5mm określała wartość współczynnika LA na poziomie 35.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

III. Transport Samochodowy Karol Wójcik, ul. Kwaterka 21 m.1, 26 - 600 Radom
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
         
Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 Uzasadnienie faktyczne:

Przedłożona przez Wykonawcę oferta, nie zawierała dokumentów:
1. Mających na celu potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w szczególności:
- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwo jakości kruszywa dla frakcji, zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Z zaświadczenia winno wynikać miejsce pochodzenia kruszywa oraz wartość współczynnika LA i WA24 zgodne z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ.

2. Mających na celu potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:
- potwierdzenia dokonania opłaty załączonej do oferty polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia
 

Ponadto, załączone przez Wykonawcę kopie dokumentów:
            - odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
            - polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

wbrew zapisom sekcji IX, pkt. 6 SIWZ, nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca nie załączył również do oferty wymaganego przez Zamawiającego
w sekcji IX, pkt. 5 SIWZ, pełnego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, stanowiącego oświadczenie woli Wykonawcy, który jako taki powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy, co skutkuje odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
 
Z uwagi na istnienie przesłanki skutkującej odrzuceniem oferty, Zamawiający uznał za niecelowe wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu - w myśl art. 26, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

   

IV. „ROSIŃSKI LOGISTICS" Filip Rosiński, ul. Wrzosowa 12, 98 - 220 Zduńska Wola
Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
          
Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
Przedłożona przez Wykonawcę oferta, nie zawierała dokumentów:
1. Mających na celu potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w szczególności:

- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwo jakości kruszywa dla frakcji 31,5-63mm, zgodne z wymaganiami Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Z zaświadczenia winno wynikać miejsce pochodzenia kruszywa oraz wartość współczynnika LA i WA24 zgodne z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ.
           

2. Mających na celu potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:
- opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50.000,00 zł.

Ponadto, nie określono sposobu spełniania warunków wynikających z art.22 ust.1 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zamawiający pismem RW.VI.271.5.2014 z dnia 18.04.2014 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia / wyjaśnienia przedmiotowych dokumentów, które
w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 24.04.2014 r., nie zostały dostarczone / wyjaśnione.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

V. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG, Zelisławice ul. Podleśna, 42 - 470 Siewierz

Uzasadnienie prawne:
Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
 
Uzasadnienie faktyczne:
Okres przedłożonej przez Wykonawcę polisy odpowiedzialności cywilnej, mającej na celu potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, upłynął dnia 16.04.2014 r., a więc wcześniej niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert, tj.: 17.04.2014 r.

Jednocześnie wskazać należy, iż Zamawiający nie mógł skorzystać z dyspozycji art.26, ust.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z uwagi na brak stwierdzonych błędów w przedłożonym dokumencie.

  

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

 
Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 28.04.2014 15:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5028

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom