bip_menu_top
print

2014-02-07 07:54:07

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Sędziejowice w latach 2014 - 2016.

RW.VI.271.1.2014                                                      Data: 06.02.2014 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.1.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Sędziejowice w latach 2014 - 2016".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

Instalatorstwo Elektro - Energetyczne
inż. Krzysztof Kaczmarek
Ogrodzisko 39A
98 - 220 Zduńska Wola

który zaoferował cenę: 87.391,50 zł., słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.
  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1:

P.P.H.U. ELEKTROBUD Marian Janas
ul. 9 Maja 18
98 - 100 Łask

 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 83,23 pkt.
Oferta nr 2:

Instalatorstwo Elektro - Energetyczne
inż. Krzysztof Kaczmarek
Ogrodzisko 39A
98 - 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.

 
Oferta nr 3:

ELEKTROMONTER
Paweł
Kobielewski
Wola Buczkowska 25
98 - 113 Buczek

Oferta nie podlegała punktacji.

 

Oferta nr 4:

P.K.P. Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
Działająca przez Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28
90 - 002 Łódź
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 56,16 pkt.
Oferta nr 5:

Usługi instalacyjne
Dusza Mariusz
Krakowskie przedmieście 168
98 - 200 Sieradz
 
Oferta nie podlegała punktacji.

 
Oferta nr 6:

Agnieszka Woźniak
PRIMAVERA
Paprotnia 87A
98-161 Zapolice
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach
kryterium cena - 100%: 89,18 pkt.
 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
 
I. ELEKTROMONTER Paweł Kobielewski, Wola Buczkowska 25, 98 - 113 Buczek

Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
 
Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:

Przedłożona przez Wykonawcę oferta, nie zawierała dokumentów mających na celu potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w szczególności:

- wykazu usług, o których mowa w  Dziale VIII., Pkt.1.2.1 SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie,

- wykazu osób, o których mowa w Dziale VIII., Pkt.1.3.2 SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień,

- opłaconej polisy, o której mowa w Dziale VIII., Pkt.1.4.1 SIWZ, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Zamawiający pismem RWVI.271.1.2014 z dnia 28.01.2014 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów, które w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 31.01.2014 r., nie zostały dostarczone.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

 

II. Usługi Instalacyjne Dusza Mariusz, Krakowskie Przedmieście 168, 98 - 200 Sieradz

Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
 
Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne:

Przedłożona przez Wykonawcę oferta, nie zawierała dokumentów mających na celu potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w szczególności:

- opłaconej polisy, o której mowa w Dziale VIII., Pkt.1.4.1 SIWZ, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
 Ponadto:
- dokumenty załączone do wykazu usług, o których mowa w  Dziale VIII., Pkt.1.2.1 SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, nie zawierały określenia wartości wykonywanych usług oraz nie wskazywały, że typ i rodzaj konserwacji wyszczególnionego w wykazie oświetlenia fabrycznego odpowiada rodzajowi i typowi konserwacji oświetlenia ulicznego,

- wykaz osób, o których mowa w Dziale VIII., Pkt.1.3.2 SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, nie wskazywałże Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 
Zamawiający pismem RWVI.271.1.2014 z dnia 28.01.2014 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów, które w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 31.01.2014 r., nie zostały dostarczone.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).


   
Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

 

Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 07.02.2014 07:54
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2014 08:21
Liczba wyświetleń: 5779

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 07.02.2014 07:54 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom