bip_menu_top
print

2013-12-16 14:46:27

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE W LATACH 2014 - 2016

RW.VI.271.14.2013                                           Data: 16.12.2013 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.14.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w latach 2014 - 2016".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

Dla Zadania nr 1:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
VIG Oddział w Łodzi
ul. Łąkowa 29
90 - 554 Łódź


który zaoferował cenę brutto: 128.035,92 zł., słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze.  

 

Dla Zadania nr 2:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Łodzi
Filia Bełchatów
ul. Piłsudskiego 1
97 - 400 Bełchatów

który zaoferował cenę brutto: 96.688,44 zł., słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści cztery grosze.  

Oferty złożone przez w/w Wykonawców spełniają warunki, jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców oraz uzyskały maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100% w poszczególnych częściach zamówienia.

               
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Dla Zadania nr 1:

Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium:
cena - 100%
1

T.U. i R. "Warta" S.A.
Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Łodzi, a
dres korespondencyjny, ul. Rynek 10, 98-200 Sieradz

98,58

2

InterRisk TU S.A.,
VIG Oddział w Łodzi
ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź

100,00

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Łodzi Filia Bełchatów
ul. Piłsudskiego 1,
97-400 Bełchatów

65,58

 
 

Dla Zadania nr 2:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium:
cena - 100%
2

InterRisk TU S.A.,
VIG Oddział w Łodzi
ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź
58,72

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
Biuro Regionalne w Łodzi Filia Bełchatów
ul. Piłsudskiego 1,
97-400 Bełchatów
100,00

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi w niniejszym postępowaniu Wykonawcami możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 16.12.2013 14:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3925

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom