bip_menu_top
print

2013-10-01 12:22:28

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 158.000l".

RW.VI.271.12.2013                                                 Data: 01.10.2013 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.12.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 158.000l".

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
EKO - OIL
Kamasze 14
98 - 270 Złoczew

który zaoferował cenę: 569.221,86 zł., słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1:
Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik
ul. Ks. Rymarkiewicza 1D
63 - 220 Kotlin

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 97,73 pkt.

Oferta nr 2:
PETROLIS Sp. z o.o.
ul. Władysława Jagiełły 10a/204
26 - 700 Zwoleń

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 99,97 pkt.

 
Oferta nr 3:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
EKO - OIL
Kamasze 14
98 - 270 Złoczew

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.

 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

 

Wójt
Jerzy kotarski

 

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 01.10.2013 12:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3841

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom