bip_menu_top
print

2013-09-30 12:00:18

Rozstrzygnięcie przetargu


Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice

RW.VI.271.11.2013                                             Data: 27.09.2013 r.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.11.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt  z terenu gminy Sędziejowice".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko,
Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
92 - 411 Łódź

który zaoferował cenę: 277.063,65 zł., słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1:
Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko,
Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
92 - 411 Łódź

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.
 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

 
Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 30.09.2013 12:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3824

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom