bip_menu_top
print

2013-09-20 09:41:28

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup i dostawa eko – groszku, węgla i miału na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych w ilościach: eko – groszek – 90 ton, węgiel kostka – 47 ton, miał – 17 ton”.

Znak: 271.2.2013                                                Data: 18.09.2013 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Znak: 271.2.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa eko - groszku, węgla i miału na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych w ilościach: eko - groszek - 90 ton, węgiel kostka - 47 ton, miał - 17 ton".

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 3, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Beata Pająk
Biała 49
98 - 332 Rząśnia

który zaoferował cenę: 94.379,13 zł., słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzynaście groszy.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo
Transportowo - Handlowe
IMAGE Sebastian Girgiel
ul. Dojazdowa 53
43 - 186 Orzesze

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 93,12 pkt.

Oferta nr 2:
ELBRUS Sp. z o.o.
Stróża 36
98 - 332 Rząśnia

   

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 93,31 pkt.

Oferta nr 3:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Beata Pająk
Biała 49
98 - 332 Rząśnia

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.

Oferta nr 4:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
EKO - WIN Ryszard Krzykowski
Wola Kałkowa 29
99 - 311 Bedlno
 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 97,13 pkt.

 
Oferta nr 5:
RID
Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński Sp.j.
ul. Kiełczygłowska 26B
98 - 170 Widawa

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 89,24 pkt.
 

  
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.Kierownik GJUK
Krzysztof Zawadzki

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 20.09.2013 09:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4985

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom