bip_menu_top
print

2013-08-27 13:52:42

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2013/2014".

RW.VI.271.10.2013                                           Data: 26.08.2013 r.

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.10.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2013/2014".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 1, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Zduńska Wola Sp. z o. o.
ul. Łaska 36
98 - 220 Zduńska Wola

który zaoferował cenę: 215.414,50 zł., słownie: dwieście piętnaście tysięcy czterysta czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Zduńska Wola Sp. z o. o.
ul. Łaska 36
98 - 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.

Oferta nr 2:
AUTOKARCZYK Sławomir Tokarczyk
Sędziejowice - Kolonia 10E lok.1
98 - 160 Sędziejowice

 
Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 99,20 pkt.

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

 

Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 27.08.2013 13:52
Data ostatniej modyfikacji: 29.08.2013 13:04
Liczba wyświetleń: 4100

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 27.08.2013 13:52 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom