bip_menu_top
print

2013-06-07 10:12:36

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (dz. nr 162 i 164).

RW.VI.271.8.2013                                Data: 06.06.2013 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Znak sprawy: RW.VI.271.8.2013, nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina na odcinku od km 0+000 do km 2+200 (dz. nr 162 i 164)".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 7, złożonej przez Wykonawcę:

SIDROG Sp. z o.o.
Domaniew 9
98 - 235 Błaszki

który zaoferował cenę: 480.714,75 zł., słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset czternaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:
DROMAK Sp. z o. o.
Poręby 26b
98 - 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 77,51 pkt.

Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o.
ul. Dostawcza 6
93 - 231 Łódź

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 77,53 pkt.

Oferta nr 3:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05 - 800 Pruszków

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 68,87 pkt.

Oferta nr 4:
Zakład Usług Komunalnych B.J. PABICH s. c.
ul. Spacerowa 72/64
98 - 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 69,00 pkt.

Oferta nr 5:
BUD - TRANS
Roboty Budowlano - Drogowe Maria Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 78,16 pkt.

Oferta nr 6:
WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka jawna
Porszewice 31
99 - 200 Pabianice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 80,15 pkt.

Oferta nr 7:
SIDROG Sp. z o.o.
Domaniew 9
98 - 235 Błaszki

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.

 

 

 

 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

 

Wójt
Jerzy Kotarski 

Informacje o artykule

Autor: Referat Ronictwa i Rozwoju Wsi
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 07.06.2013 10:12
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2013 10:19
Liczba wyświetleń: 4229

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 07.06.2013 10:12 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom