bip_menu_top
print

2013-05-28 14:44:31

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości 1500 ton.

RW.VI.271.7.2013                                                   Data: 28.05.2013 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.7.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice
w ilości 1500 ton".
 
ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 5, złożonej przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
Beata Pająk
Biała 49
98 - 332 Rząśnia

który zaoferował cenę: 88.191,00 zł., słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i zero groszy.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.05.2013 r., godz. 10:00,
złożono 9 ofert:

Oferta nr 1:
DAMO Sp. z o.o.
ul. Małszyce 2d/2
99 - 400 Łowicz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 91,93 pkt.

Oferta nr 2:
„GRANKRUSZ" Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 3
22 - 100 Chełm

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 81,02 pkt.

 

Oferta nr 3:
TRIBAG S.A.
ul. Przemysłowa 2
42 - 470 Siewierz

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 72,79 pkt.

 
  

Oferta nr 4:
ZYGA Usługi Transportowe
Zygmunt Stepnowski
Grądy 13
07 - 311 Wąsewo

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 92,23 pkt.

Oferta nr 5:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Beata Pająk
Biała 49
98 - 332 Rząśnia

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.

Oferta nr 6:
ADAMS - TRANS Przemysław Adamczyk
Maków, ul Sporna 8
26 - 640 Skaryszew

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 85,36 pkt.

 
Oferta nr 7:
„ROSIŃSKI LOGISTICS" Filip Rosiński
ul. Wrzosowa 12
98 - 220 Zduńska Wola
Oferta Wykonawcy nie podlegała punktacji.

 
Oferta nr 8:
„DAW - TRANS" Sławomir Podstawka
Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77
26 - 085 Miedziana Góra

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 90,19 pkt.

 
Oferta nr 9:
P.H.U. „PRZEMTRANS"
Przemysław Wcisły
Marzenin, ul. Cicha 3
98 - 160 Sędziejowice

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 98,69 pkt.

 

 
Ponadto Zamawiający zawiadamia, o:

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
 
I. „ROSIŃSKI LOGISTICS" Filip Rosiński, ul. Wrzosowa 12, 98 - 220 Zduńska Wola

Ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
           
Uzasadnienie prawne:

Art. 24, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
 
Uzasadnienie faktyczne:

Przedłożona przez Wykonawcę oferta, nie zawierała dokumentów mających na celu potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a w szczególności:
- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom, tj.: świadectwa jakości kruszywa dla frakcji, zgodnego z wymaganiami Norm w zakresie kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Z zaświadczenia winno wynikać miejsce pochodzenia kruszywa oraz wartość współczynnika LA zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.
 
Zamawiający pismem RW.271.7.2013 z dnia 23.05.2013 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów, które w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 27.05.2013 r., nie zostały dostarczone.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania, a jego ofertę uznać za odrzuconą, zgodnie z art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 
Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje także, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 1 pkt. 2
ww ustawy.

 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w niniejszym postępowaniu określone są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)


Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 28.05.2013 14:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4168

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom