bip_menu_top
print

2013-05-13 12:47:42

Rozstrzygnięcie przetargu


na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice".

RW.VI.271.5.2013                                        Data: 13.05.2013 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.5.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Sędziejowice".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty oznaczonej Nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

EKO - REGION Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97 - 400 Bełchatów

który zaoferował cenę: 569.203,20 zł., słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzy złote i dwadzieścia groszy.  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16
02 - 981 Warszawa

Oddział Zduńska Wola
ul. Zielonogórska 14/16
98 - 220 Zduńska Wola

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 98,77 pkt.

Oferta nr 2:

EKO - REGION Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97 - 400 Bełchatów

   

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w ramach kryterium cena - 100%: 100,00 pkt.


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:
- nie została odrzucona oferta żadnego z Wykonawców,
- nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą możliwe będzie przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94, ust. 2 pkt.3a ww. ustawy.

 
Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 13.05.2013 12:47
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2013 15:29
Liczba wyświetleń: 4088

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rozstrzygnięcie przetargu 13.05.2013 12:47 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom