bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2013-04-18 14:49:37

Ogłoszenie o zamówieniu


ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE

Numer ogłoszenia: 154586 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice,
woj. łódzkie,
tel. 43 6771002,
faks 43 6771006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych, PSZOK wraz z wyposażeniem ich w pojemniki do zbierania odpadów.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.50.00.00-2,
90.51.31.00-7,
90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12.000,00zł wg zasad określonych w Dziale VIII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gdy wykaże, że: a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami), b) posiada aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów c) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia gdy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 300.000.00zł, Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania potencjału technicznego gdy wykaże, że dysponuje: - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej. - pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia gdy wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 400.000,00 zł. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ,
2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) Zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek.
2) W przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie kosztów realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian
3) Zmiany nazwy lub adresu Wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej - przekształceniem.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Sędziejowicach,
ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice,
pokój nr 9-10 w godzinach pracy tj., 7:30 - 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.04.2013 godzina 10:00,
miejsce: Urząd Gminy w Sędziejowicach,
ul. Wieluńska 6,
98 - 160 Sędziejowice,
- sekretariat (pokój nr 19)..

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt
Jerzy Kotarski

RW.VI.271.5.2013                                                         Data: 24.04.2013 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice" udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1
Dotyczy: SIWZ Dział III Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.1.1.
„Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych, PSZOK wraz w wyposażeniem ich w pojemniki do zbierania odpadów".
Przedmiot zamówienia niezgodny z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wnosimy o sprostowanie.

Odpowiedź:
Wskazany w SIWZ - Dział III - Opis przedmiotu zamówienia, pkt.1.1.1, nie jest sprzeczny z Ogłoszeniem o zamówieniu.
Ogłoszenie o zamówieniu o treści "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE"jest jedynie tytułem określającym nazwę zadania, nadanym przez Zamawiającego.

 

Pytanie 2
Dotyczy: SIWZ, Dział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
„1) w okresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się 3-krotną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
2) Zbiórka ww. odpadów będzie odbywała się raz w roku 2013 i dwa razy w 2014 r."
Wg Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice „odpady wielkogabarytowe, w tym meble pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej akcji objazdowej raz w roku".
Wnosimy o sprostowanie

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w Dziale III - Opis przedmiotu zamówienia, pkt.1.2.3 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, poprzez określenie, że:
"1) W okresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się 2-krotną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych" oraz:
"2) Zbiórka ww. odpadów będzie odbywała się raz w roku 2013 i raz w 2014 r."

 

Pytanie 3
Dotyczy: pkt 1.2.5 SIWZ - Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów ppkt 7)
„... Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (brak utwardzonej drogi) Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości w uzgodnieniu z Zamawiającym".

Wykonawca może realizować usługi odbioru odpadów z terenu Gminy w oparciu o uzyskany wpis do rejestru działalności regulowanej. Wykonawca musi także spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. Wobec powyższego samo umożliwienie Wykonawcy ustalenia odrębnego terminu dojazdu do nieruchomości o utrudnionym dojeźdzle nie zwalnia go z obowiązku użycia do wykonania usługi specjalistycznego taboru. W przypadku miejsc o utrudnionym dojeździe to Zamawiający powinien wskazać miejsce dogodnego odbioru dla Wykonawcy. Do obowiązków Gminy należy zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rozdział II Zakres działania i zadania gminy:

„art. 6 ust. 1 do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy Publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz nnych podmiotów. Ust. 2 Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.

oraz

Art. 7 ust. 1 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego."

Brak informacji w SIWZ ile nieruchomości występuje na terenie Gminy o utrudnionym dojeździe lub braku dojazdu uniemożliwia oszacowanie kosztów obsługi Gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21) to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

„Tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych."

Wnioskujemy o sporządzenie wykazu właścicieli nieruchomości o utrudnionym dojeździe lub braku dojazdu oraz wskazanie miejsc odbioru odpadów z tych nieruchomości przy zastosowaniu taboru samochodowego wykonawcy.

Odpowiedź:
Wniosek o sporządzenie Wykazu włali nieruchomości o utrudnionym dojeździe  lub braku dojazdu oraz wskazania miejsc odbioru odpadów z tych nieruchomości przy zastosowaniu taboru samochodowego Wykonawcy, nie można uznać za uzasadniony.

Utrudniony dojazd do nieruchomości lub jego brak jest kategorią zmienną, uzaleznioną przede wszystkim od warunków atmosferycznych, panujących na danym obszarze w danym czasie. Z tych powodów brak jest możliwości wskazania miejsc, w których warunki takie wystąpią.

 

Pytanie 4
Dotyczy: Dział III pkt 1.2.6 SIWZ Kontrola obowiązku segregowania odpadów:
2) ,, przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady jako zmieszane".

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu: „odpady zostaną odebrane w najbliższym terminie zgodnie z harmonogramem odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ - Dział III, pkt.1.2.6 - Kontrola obowiązku segregowania odpadów, poprzez wprowadzenie zapisu:

"2) W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady jako zmieszane w najbliższym terminie, zgodnie z harmonogramem odbioru zmieszanych odpadów komunalnych".

 

Pytanie 5
Dotyczy: SIWZ Dział VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu pkt C.5) „wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami" - załącznik nr 7 do SIWZ Zapis niezgodny z tytułem wymienionego załącznika. Wnosimy o sprostowanie.

Odpowiedź:
Treść załącznika Nr 7 do SIWZ zatytułowanego - WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA, odpowiada zakresowi informacji wskazanych w punkcie C.5).

 

Pytanie 6
Dotyczy: Załącznik nr 8 do SIWZ (Projekt) Umowy § 1. Przedmiot umowy :
„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi pn.: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice z posesji zamieszkałych"

Zapis niezgodny z Przedmiotem zamówienia w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wnosimy o sprostowanie.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 8 do SIWZ - Projekt umowy, poprzez określenie nazwy zadania, będącej przedmiotem świadczonej przez Wykonawcę usługi, jako: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice".

 

Pytanie 7
Dotyczy: Załącznik nr 8 do SIWZ (Projekt) Umowy § 8. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę :
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający...:
„odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokółu wykonania przedmiotu umowy w okresie rozliczeniowym".

Wnosimy o usunięcie zapisu lub sprecyzowanie o jaki protokół chodzi? Zarówno SIWZ, jak i Projekt Umowy nie wskazują wcześniej na obowiązek sporządzania takiego dokumentu.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 8 do SIWZ - Projekt umowy, poprzez wykreślenie w §8 zapisu:
„- odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokółu wykonania przedmiotu umowy w okresie rozliczeniowym".

 

Pytanie 8
Dotyczy: Załącznik nr 8 do SIWZ (Projekt) Umowy § 11. Kary umowne pkt 1 Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach:
„0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki:
- w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki określone w SIWZ"

Wnioskujemy o zagwarantowanie, że każdy właściciel nieruchomości jest poinformowany o nowym systemie gospodarki odpadami, w tym o obowiązku odbioru zestawu pojemników przewidzianych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice. Wnioskujemy o udzielenie pomocy w tym zakresie Wykonawcy np. poprzez poinformowanie właścicieli nieruchomości o terminach dostarczania pojemników. W związku z krótkim terminem wyznaczonym na wyposażenie nieruchomości w pojemniki, co w sytuacji kiedy osoby dostarczające pojemniki nie zastaną właściciela nieruchomości? Wnioskujemy o zawarcie warunków w karach umownych, że kara nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie zastanie właściciela nieruchomości w dniu dostawy pojemnika. Czy kara, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 dotyczy również sytuacji, gdy właściciel odmówi lub nie odbierze lub nie pokwituje odbioru pojemnika? Wnioskujemy o nienaliczanie kary w tym przypadku.

 

Pytanie 9
Dotyczy: Załącznika nr 8 do SIWZ (Projekt) Umowy, § 11 Kary umowne pkt. 1 Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach o wysokościach:
„0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki:
- w złożeniu raportu o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 25.06.2013 r. ..."

Termin niezgodny z podanym w SIWZ. Wnosimy o sprostowanie.

Odpowiedź na pytania 8 i 9:
Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania właścicieli nieruchomości o obowiązku odbioru zestawu pojemników, przewidzianych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice" i terminie ich odbioru, pod warunkiem przekazania mu przez Wykonawcę harmonogramu realizacji dostaw pojemników miejscowości, w której położona jest nieruchomość, z 4 dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający zmienia §11, pkt.1 umowy, poprzez zastąpienie w punkcie a), tiret 3 daty 25.06.2013 r., datą 05.07.2013 r., oraz dodanie punktu f) w brzmieniu:

„f) kary umowne, o których mowa w punkcie a), tiret 1 i 2, nie przysługują Zamawiającemu w przypadku gdy właściciel nieruchomości bezpodstawnie odmówił odbioru zestawu pojemników lub pokwitowania ich odbioru albo, nie zastano osoby uprawnionej do odbioru pojemników, pomimo uprzedniej informacji o terminie ich odbioru."Pytanie 10
Dotyczy rozdziału III punkt 1.2.7 ppkt. 5 SIWZ:
„Jako załączniki do faktury miesięcznej wykonawca załączy karty przekazania odpadów... komunalnych do RIPOK"

Do Instalacji regionalnej przekazywane są jedynie zmieszane odpady komunalne (warunek pkt 1.2.8 ppkt 3 SIWZ) zaś w ramach niniejszego przetargu Wykonawca ma odbierać inne kody odpadów powstałych w gospodarstwach domowych, które mogą być przekazane do innych instalacji posiadających zezwolenia na ich przetwarzanie (warunek pkt 1.2.8 ppkt4 SIWZ).

Czy Zamawiający pod fakturę wymaga załączenia KPO tylko dla zmieszanych odpadów komunalnych czy dla wszystkich odebranych odpadów?

Odpowiedź na pytanie 10:
Pod fakturę Zamawiający wymaga załączenia KPO tylko dla zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Pytanie 11
SIWZ rozdział III pkt 1.2.8. ppkt 1
Załącznik nr 8 do SIWZ § 6 pkt 9
Zamawiający przerzucił obowiązek uzyskania poziomów odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz odpadów remontowo - budowlanych oraz redukcji odpadów biodegradowalnych na Wykonawcę w całości. Jest to działanie co najmniej nieuzasadnione.

Zgodnie z art. 3.2. pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań Gminy należy stworzenie warunków do wykonania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na jej terenie. Zgodnie z w/w ustawą również do zadań własnych gminy należy osiągnięcie poziomów odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Odpowiednie przepisy prawa jednoznacznie to precyzują: ustawa z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391):

Art. 3b.l. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. :

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadó budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Art. 3c.l. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

1) Do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,

2) Do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Podobne zapisy zawierają postanowienia odpowiednich aktów wykonawczych, np. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Przepisy są w tym zakresie jednoznaczne i wprost wskazują na Gminę jako podmiot zobligowany do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i redukcji. Obowiązki jednostek samorządów terytorialnych nie mogą być w drodze czynności prawnych, np. na podstawie umowy przenoszone na inne podmioty. Próba scedowania obowiązków nałożonych w drodze ustawy na Wykonawców narusza zasady współżycia społecznego. Przeniesienie tych obowiązków jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie wyraźnych postanowień ustaw a takich w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak.

Ponadto pragniemy zauważyć, iż to po stronie gminy leży obowiązek zapewnienia warunków niezbędnych do osiągania odpowiednich poziomów a w przypadku odpadów budowlano - rozbiórkowych takie warunki nie są stworzone. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie nie przewiduje na terenie gminy Sędziejowice selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów budowlano- rozbiórkowych.

Jeżeli Gmina nie nałoży na mieszkańca obowiązku selektywnego gromadzenia takich odpadów oraz nie umożliwi mu tego poprzez udostępnienie w tym zakresie PSZOK-ów ewentualnie innego systemu odbioru to ani Gmina ani Wykonawca nigdy nie będą w stanie osiągnąć poziomów odzysku lub recyklingu tych odpadów.

Zamawiający powinien wykreślić wskazane zapisy z SIWZ oraz ze wzoru Umowy.

Odpowiedź na pytanie 11:
Obowiązki Wykonawcy wskazane w SIWZ - Dział III, pkt.1.2.3 - Pozostałe obowiązki Wykonawcy, dotyczą osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych wyłącznie zgodnie z art.3b, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz rozporządzeń wykonawczych.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie jest objęty zakresem przedmiotu zamówienia.

W tych warunkach §6, pkt.9 umowy ulega zmianie w ten sposób, że zapis: „zgodnie z art.3b, ust.1" zastępuje się zapisem: „zgodnie z art.3b, ust.1, pkt.1"Wójt
Jerzy Kotarski

Informacje o artykule

Autor: RRiRW
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 18.04.2013 13:49
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2013 10:07
Liczba wyświetleń: 1902

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 18.04.2013 13:51 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom